Prejsť na obsah

Mestská rada: 6

6. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 30.05.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach z v o l á v a m
 
6. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
30. mája 2019 (štvrtok) o 8.00 hod. 
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:
 
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
 
1. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice – poslanecký návrh
Predkladá: p. Petrovčik, poslanec MZ
 
2. Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
3. Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice – poslanecký návrh
Predkladá: p. Lipták, poslanec MZ
 
4. Záverečný účet mesta Košice za rok 2018
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
5. Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení k 31. 3. 2019
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
6. Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
7. Informácia o výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom a mestskými časťami podľa VZN  mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
8. Prerokovanie protestov prokurátora a návrhy na zrušenie časti VZN mesta Košice č. 39, ktorým sa vyhlasuje Územný plán HSA Košice, „Zmeny a doplnky 2015“, zmena č. 101 MČ Košice – Západ, lokalita Čičky, zmena č. 102 MČ Košice – Sever lokalita Bankov a zmena č. 106 MČ Košice – Sever lokalita Pod Bankovom a na zrušenie VZN mesta Košice č. 191, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
9. Informácia o zavedení poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1. 1. 2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
10. Zámer – zverenie pohrebísk Verejný cintorín a Krematórium príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
11. Doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
12. Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
13. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov podľa finančného pásma určeného  MŠVVaŠ SR
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
14. Návrh VZN mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Gemerská 2, Košice ako súčasť Základnej školy, Gemerská 2, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
15. Návrh VZN mesta Košice o zriadení Jazykovej školy, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy, Park Angelinum 8, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
16. Prenájom malej telocvične v objekte ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu GYMNÁZIUM, Trebišovská 12, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
17. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
18. Návrh na prechod zariadení opatrovateľskej služby zo zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí do pôsobnosti mesta Košice ako organizačné súčasti Strediska sociálnej pomoci – harmonogram prípravy prechodu
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
19. Začatie procesu zabezpečenia zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice - lokalita Tlačiarne
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
20. Informácia o  Grantovom programe na rok 2019
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
21. Príprava strategických materiálov pre oblasť kultúry, kreatívneho priemyslu a súvisiacich odvetví
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
22. Zadanie pre Územný plán zóny Košice – Šebastovce
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska „Urnový háj - Južný cintorín“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska „Židovské  pohrebisko“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Podmienky poskytovania stravovania, bývania a starostlivosti v Centre pre deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice (nariadenie o starostlivosti v centre pre deti) 
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
26. Návrh na doplnenie § 17a, 18 a 129a  Štatútu mesta Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
27. Smernica č. 2/2019 o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 11 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov – informácia o vydaní
Predkladá: p. Ing. Pavol Gallo, hlavný kontrolór mesta Košice
 
28. Poskytnutie dotácie podľa VZN mesta Košice č. 190 pre občianske združenia Srdce pre mačky, PSY ULICE, o. z. a Malá farma Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
29. Vstup Mesta Košice do záujmového združenia právnických osôb Únia miest Slovenska
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
30. Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – umiestnenie stĺpa verejného osvetlenia a chodníka okolo Pamätníka obetiam židovského holokaustu v k. ú. Terasa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
31. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád v Košiciach“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
32. Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie komplexnej obnovy dopravného ihriska s oplotením na Zupkovej ulici v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
33. Prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest na ulici Zupkova v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
34. Prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie komunikačného prepojenia Krosnianskej ulice a ulice Sv. rodiny novým chodníkom v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
35. Zverenie umeleckých diel do správy Správe mestskej zelene v Košiciach  
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
36. Zverenie pozemkov registra C KN parc. č. 5303, 5304, 5305 a 5306 v k. ú. Krásna do správy Mestskej časti Košice – Krásna
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
37. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a  rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Komenského“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
38. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a  rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulice Moyzesova, Poštová, Šrobárova, Dr. Kostlivého, Dominikánske námestie Košice“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
39. Zámena spoluvlastníckeho podielu Ing. A. H. na pozemkoch v k. ú. Jazero za pozemok vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Grunt, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
40. Spôsob prevodu pozemkov v k. ú. Šaca na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
41. Spôsob prevodu pozemku v k. ú. Furča dobrovoľnou dražbou
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
42. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
43. Prevod pozemkov v k. ú. Vyšné Opátske na Ing. M. B. a manželku J. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
44. Prevod pozemku v k. ú. Vyšné Opátske na Mgr. P. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
45. Prevod pozemku v k. ú. Poľov pre G. P. a D. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
46. Prevod pozemku v k. ú. Poľov pre L. P. a M. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
47. Rôzne
 
48. Záver
 
 
 
 
Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice