Prejsť na obsah

Mestská rada: 7

7. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 19.06.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m
 
7. zasadnutie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
19. júna 2019 (streda) o 7.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:
 
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
 
1. Memorandum o ďalšom postupe rokovaní o urovnaní medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o.
Predkladá: p. Burdiga, poslanec MZ
 
2. DPMK, a.s. Košice – stratégia fungovania spoločnosti 2019 - 2022
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
3. Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta – informácia
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
4. Zámena pozemkov so spoločnosťou Labaš, s.r.o. za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
5. Záver
 
 
Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice