Prejsť na obsah

Mestská rada: 8

8. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 27.06.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m
 
8. zasadnutie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
27. júna 2019 (štvrtok) o 12.00 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:
 
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
 
1. Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
2. Informácia o vývoji hospodárenia mesta Košice do konca roka 2019 s výhľadom na rok 2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
3. Prenájom pozemkov v k. ú. Južné Mesto za účelom výstavby Charitného domu z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu 40 rokov pre Arcidiecéznu charitu Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
4. Záver
 
 
Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice