Prejsť na obsah

Mestská rada: 9

9. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 28.08.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

 

z v o l á v a m

9. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

28. augusta 2019 (streda) o 8.00 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Zabezpečenie úverových prostriedkov od Slovenskej sporiteľne, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. určených na krytie vybraných kapitálových výdavkov mesta Košice v rozpočtovom období 2019 - 2022
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
2. „Zámer Mesta Košice na zabezpečenie forenzného auditu „Analýza a prešetrenie tendrov týkajúcich sa obstarania autobusov a električiek vrátane rekonštrukcie električkového koľajového systému a preverenie postupu verejnej obchodnej súťaže na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s. a reaudit znaleckého posudku na ocenenie 29 ks akcií“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
3. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2019
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
4. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od II. zasadnutia MZ dňa 14.02.2019 do VIII. zasadnutia MZ dňa 04.07.2019
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
5. Hodnotiaca správa Programu rozvoja mesta Košice za roky 2015 - 2018
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
6. Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019 - 2021
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
7. Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 191, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
8. Návrh zmien VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
9. Návrh zmien VZN mesta Košice č. 104 o dani za ubytovanie s účinnosťou od 01.01.2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
10. Návrh VZN mesta Košice o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 01.01.2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
11. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
12. Návrh VZN mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
13. Návrh VZN mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
14. Územný plán hospodársko–sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
15. Priebežná správa o činnosti dozorných rád v obchodných spoločnostiach so 100%-nou majetkovou účasťou mesta Košice za obdobie od 01.01. do 31.05.2019
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
16. Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s.
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
17. Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2018 neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n.o.
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
18. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2019“ a ustanovenie jej podmienok
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
19. Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
20. Zmena účelového určenia časti stavby v objekte zrušenej ZŠ Poľná 1, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
21. Predĺženie zmluvy o nájme na dobu určitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Dobrá škola n.o., Dneperská 1, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
22. Prenájom nehnuteľností na dobu určitú 10 rokov v objekte zrušenej ZŠ, Park mládeže 5, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
23. Prenájom malej telocvične v objekte ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub TYDAM Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
24. Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II. 1 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
25. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
26. Zverenie majetku mesta Košice - pohrebísk Verejný cintorín a Krematórium – do správy príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach, IČO:  17 078 202
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
27. Zverenie stavieb vo vlastníctve mesta Košice - „Zeleň Baltická, Kaspická, Bukovecká, mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“, „Zeleň Užhorodská, Krakovská, Miškovecká, mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“, „Zeleň Nám. L. Novomeského, Magurská, Branisková, mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“ a „Zeleň Zupkova 1 – 35, Krosnianska 1 - 39, mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“ do správy Správe mestskej  zelene v Košiciach
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
28. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice „Verejné osvetlenie Borievková ul.“ v  k. ú. Nižná Úvrať do správy Mestskej časti Košice – Vyšné Opátske
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
29. Zverenie pozemku E KN parc. č. 735/503 v k. ú. Košická Nová Ves pod miestnou komunikáciou Vínová do správy Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
30. Priamy predaj časti pozemkov v k. ú. Severné mesto pre T. P., M.A. a manželku Mgr. D. P.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
31. Priamy predaj pozemkov v k. ú. Myslava na ulici Pod horou pre B. K.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
32. Priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre T. P. a Z. P.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
33. Priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov pre V. K.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
34. Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch v k. ú. Krásna pre J. P. a manželku J. P.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
35. Prevod pozemku v k. ú. Letná pre M. H. a Ing. J. H.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
36. Prevod pozemku v k. ú. Letná pre L. D. a M. D.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
37. Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre E. O.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
38. Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Mgr. E. Č.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
39. Prevod pozemku v k. ú. Letná pre MUDr. D. K.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
40. Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre P. R. a L. R.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
41. Prevod pozemku pod stavbami, vrátane priľahlého pozemku v k. ú. Ťahanovce pre P. Č. a  Ing. I. Č. A.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
42. Vysporiadanie pozemkov pod Slaneckou cestou
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
43. Rôzne
 
44. Záver

 

 


primátor mesta Košice

Ing. Jaroslav POLAČEK