Prejsť na obsah

Mestská rada: 2

2. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 22.11.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach zvolávam

 

2. (mimoriadne) zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

22. novembra 2022 (utorok) o 9.00 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Košice - Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. - pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Košice - Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť - pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 – dofinancovanie DPMK, a.s. - pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Príprava programového rozpočtu mesta Košice na rok 2023 – ústna informácia

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Záver 

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice