Prejsť na obsah

Mestská rada: 3

3. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 30.11.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

zvolávam 

3. (mimoriadne) zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

30. novembra 2022 (streda) o 8.30 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022 

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Územný plán zóny Košice – Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Zabezpečenie nového územného plánu pre mesto Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Protest prokurátora a Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 194 Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

7. Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 229 o miestnej dani za ubytovanie

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

9. Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

10. Návrh na zmenu a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 214/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium Zelený dvor Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

11. Návrh na zmenu a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

12. Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov vo vybraných obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena členov správnych a dozorných rád

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

13. Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

14. Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

15. Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

16. Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2021 - informatívna správa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

17. Odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice zo správy ZŠ Bernolákova 16, Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

18. Doplnenie uznesenia č. 531 zo dňa 12. septembra 2016 - rozšírenie účelu nájmu a prenájom časti parcely v k. ú. Luník z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

19. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Barca v lokalite Medenej ulice z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

20. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Krásna v lokalite Benediktínskej ulice formou priameho predaja

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

21. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Čermeľ pre Ing. A. Dž. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

22. Prevod pozemku parc. č. 1046/4 v k. ú. Severné mesto pre doc. R. F., PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

23. Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

24. Prehodnotenie nájomnej zmluvy - prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Spojenú školu

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

25. Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Parkovisko na Trebišovskej ulici“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

26. Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach a zmeny obsahových náplní niektorých komisií

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

27. Rôzne

 

28. Záver

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice