Prejsť na obsah

Mestská rada: 4

4. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 13.12.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach zvolávam

 

4. (mimoriadne) zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

13. decembra 2022 (utorok) od 7.00 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Zabezpečenie financovania výstavby novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska 4, Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

2. Prenájom časti pozemku parc. č. 2947 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie projektu „K-park“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Informácia o príprave programového rozpočtu mesta Košice na roky 2023 - 2025

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1108 zo dňa 9. septembra 2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 – dofinancovanie DPMK, a.s.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice