Prejsť na obsah

Mestská rada: 9

9. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 24.05.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach 

zvolávam

 

9. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

24. máj 2023 (streda) o 7.30 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Informácia o stave spracovania nového územného plánu pre mesto Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Územný plán mesta Košice, Koncept riešenia - Súborné stanovisko

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Územný plán zóny „Obytná zóna Košice – Girbeš I“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Územný plán zóny Košice, Obytná zóna Poľov – Pažiť

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Návrh VZN mesta Košice o čistote a verejnom poriadku a prerokovanie protestu prokurátora

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta 

 

6. Monitorovacia správa plnenia PHRSR mesta Košice a jeho funkčnej oblasti za rok 2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

7. Záverečný účet mesta Košice za rok 2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

8. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1086 zo dňa 08.09.2022 - informácia o plnení podmienok uvedených v uznesení - Správa k obsahu a napĺňaniu „Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Košice a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s.“ 

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

9. Informácia o výsledku kontroly NKÚ „Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe č. KA-002/2023/1140“ v organizácii Mesto Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

10. Dohoda o nadviazaní partnerstva medzi mestom Košice a mestom Charkov

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

11. Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

12. Grantový program na rok 2023 - schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy 

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

13. Financovanie  stavebných úprav ciest a chodníkov formou splátok

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

14. Informatívna správa o možnosti realizácie prechodu samosprávnych kompetencií v oblasti materských škôl z mestských častí na mesto

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

15. Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Mestskej časti Košice – Barca

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

16. Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Gemerská 2 Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

17. Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Staničná 13 Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

18. Prevod pozemku parc. C KN č. 587/86 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

19. Prevod pozemku parc. C KN č. 587/87 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

20. Prevod pozemku parc. C KN č. 587/88 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

21. Prevod pozemku parc. C KN č. 587/91 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

22. Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 5481 v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

23. Nájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom majetkovoprávneho vysporiadania areálu lokalita Popradská ul. pre Turkon s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

24. Odňatie nehnuteľností  pozemkov par. C KN č. 3755/546 a 3755/575, k. ú. Grunt zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

25. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Terasa pre spoločnosť OFTUM REAL s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

26. Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v lokalite „Obvodové centrum Terasa“ medzi mestom Košice a Ing. I. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

27. Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v lokalite „Obvodové centrum Terasa“ medzi mestom Košice a Ing. R. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

28. Prenájom pozemkov v  k. ú. Nové Ťahanovce za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod parkoviskom na Berlínskej ulici pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

29. Prenájom pozemkov v  k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby: Verejné osvetlenie priestoru Berlínska 14 – 22, dvorná časť od Maďarskej ulice pre Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

30. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre prof. Ing. J. B., PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

31. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Severné Mesto pre Ing. Z. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

32. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Severné Mesto pre Ing. P. B., CSc. a manželku  MUDr. E. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

33. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - prevod voľného nebytového priestoru č. - (pôvodne CO kryt) v bytovom dome na ul. Komenského č. 21 pre 9-tich vlastníkov bytov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

34. Prevod pozemkov v k. ú. Myslava pre N. V., Ing. V. V. a Ľ. V. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

35. Prenájom častí pozemkov pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom za účelom výstavby verejného osvetlenia chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

36. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa pre účely realizácie projektu „Bytový dom Floriánska“ pre žiadateľa HOPE spol. s r.o. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

37. Prenájom pozemku, parcely registra C KN č. 2651/10 v k. ú. Severné mesto pre Občianske združenie: Spoločenstvo pre lepšie bývanie Letná 11-17 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

38. Prenájom pozemku reg. C-KN časť parc. č. 2503/1 v k. ú. Skladná pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

39. Zverenie pozemkov vo vlastníctve Mesta Košice a stavebných objektov vybudovaných v rámci realizácie rezidenčného komplexu „Nová Terasa“ do Správy mestskej zelene v Košiciach“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

40. Zámena pozemkov  v k. ú. Barca v lokalite Medenej ulice s Ing. D. S. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

41. Určenie spôsobu prevodu pozemku parcely registra CKN č. 6094/2 v k. ú. Severné Mesto pre p. Ing. G. G. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

42. Určenie spôsobu prevodu pozemku v lokalite  Hrbovej ulice  v k. ú. Severné mesto pre CRTC s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

43. Prevod nehnuteľností, pozemku pod stavbou a priľahlých pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Ing. J. J. a Ing. M. J.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

44. Rôzne

 

45. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice