Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice zabezpečuje spracovanie Zmien a doplnkov územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice v lokalitách nachádzajúcich sa v mestských častiach Sever, Ťahanovce, Staré mesto, Západ, Lorinčík, Myslava, Poľov, Barca, Krásna, Nad Jazerom, Juh. V zmysle § 22 Zákona 50/76 Zb. sa verejné prerokovanie návrhov uskutoční dňa 13.7.2010 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke C 205 na 2.poschodí Magistrátu mesta Košice, Tr.SNP 48/A, Košice
Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje podľa § 22 ods.2,3 a § 23 ods.2 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, právnickým osobám a fyzickým osobám prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Lorinčík, Zmeny a doplnky 2010.“
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zverejňuje v súlade s § 22 a 23 staveb. zákona. Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice, lokalita Hraničná ul. a návrhu Zmien a doplnkov ÚPN Z Barca, lokalita Hraničná ul.
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zverejňuje v súlade s § 22 Stavebného zákona Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice, lokalita Kavečany - východ.
Útvar hlavného architekta mesta Košice zabezpečuje obstarávanie riešenia urbanistickej štúdie v lokalite Nemocnica I. Predmetom riešenia je severná časť areálu nemocnice s poliklinikou na Tr. SNP. V súčasnosti je toto územie nevyužívané, v zmysle platného územného plánu je riešenie zamerané na využitie pre funkciu občianskej vybavenosti a bývania.
Mesto Košice, zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zverejňuje v súlade s §22 a §23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice, lokalita Ťahanovce – sever a Zmien a doplnkov ÚPN Z IV. stavby Obytného súboru Ťahanovce, lokalita sever.
OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ NÁVRHU ZMIEN A DOPLNKOV ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY IV. stavby Obytného súboru Košice – Ťahanovce, lokalita Austrálska Mesto Košice, zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zverejňuje v súlade s § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov ÚPN zóny IV. stavby Obytného súboru Košice – Ťahanovce, lokalita Austrálska.