Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice v y h l a s u j e VEREJNÚ ANONYMNÚ VÝTVARNO - ARCHITEKTONICKÚ SÚŤAŽ v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 18. mája 2007,s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektocha autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákona v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa Občianskeho zákonníka