Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

V zmysle § 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), týmto oznamujeme, že mesto Košice obstaráva Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice – lokalita Girbeš. Územnoplánovacia dokumentácia je spracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami Stavebného zákona a bude prerokovaná v zmysle § 22 až 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon).
Na základe žiadostí mestskej časti, podnetov fyzických osôb a prehodnotenia územnoplánovacej dokumentácie obstarávateľom, zabezpečil Útvar hlavného architekta mesta Košice spracovanie dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu zóny Myslava - lokalita Na kope (ZaD UPN-Z Myslava – lokalita Na kope). Podkladom pre spracovanie uvedených zmien je dopracovanie urbanistickej štúdie Kopa – Girbeš.
Na základe podnetu samosprávy MČ Myslava, MČ KVP a investorov prípravy územia pre výstavbu v lokalite Kopa Girbeš, ako i prehodnotenia územnoplánovacej dokumentácie obstarávateľom, UHA mesta Košice zabezpečil overovacie urbanistické štúdie, ktoré zhodnotili možnosti celého disponibilného územia a definovali podmienky jeho zástavby.
Urbanistická štúdia (UŠ) je spracovaná pre obstarávateľa mesto Košice zastúpené Ing. Františkom Knapíkom, primátorom mesta, na základe zadania pre vypracovanie UŠ Košice – Heringeš z júla 2008. Autorom zadania je Ing. arch. Jozef Macko, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD. Obsah a rozsah diela je v súlade s vyhláškou č.55/2001 MŽP SR o ÚPP a ÚPD.
Mesto Košice v y h l a s u j e VEREJNÚ ANONYMNÚ VÝTVARNO - ARCHITEKTONICKÚ SÚŤAŽ v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 18. mája 2007,s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektocha autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákona v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa Občianskeho zákonníka