Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice oznamuje v zmysle §19b stavebného zákona, že dňom 01.04.2015 začína obstarávať nový Územný plán mesta Košice. Územný plán bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určovať jeho zásady a regulatívy so zreteľom na životné prostredie, ekologickú stabilitu územia, kultúrno-historické hodnoty, územný rozvoj a tvorbu krajiny.
Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim PhD., MPH, ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu zóny Košice - Košická Nová Ves - Zmeny a doplnky 2015.
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), oznamuje verejnosti a vlastníkom vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade s § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 Stavebného zákona verejné prerokovanie návrhu „ Územného plánu zóny Košice - SDH, okrsok VIII , Zmeny a doplnky 2014.
Urbanistickú ideovú súťaž realizovalo Mesto Košice v rámci verejného obstarávania ako súťaž návrhov s uvedeným názvom za účelom zabezpečenia spracovateľa nového územného plánu. Oznámenie o súťaži návrhov bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania dňa 5.6.2014. Podmienky účasti v súťaži návrhov splnili traja záujemcovia: skupina, ktorú tvorí - Arka – architektonická kancelária, s.r.o., Ing. arch. Alexander Bél a Ing. arch. Viktor Malinovský, ďalšími záujemcami bola
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), oznamuje verejnosti v súlade s § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 Stavebného zákona verejné prerokovanie návrhu „ Územného plánu zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2014
Riešené územie je totožné s administratívnym územím mesta Košice. Širšie vzťahy sú riešené v rozsahu územia okresu Košice - okolie. UŠ má smerný charakter, Mesto Košice plánuje využiť poznatky a podnety získané z UŠ pri usmerňovaní a koordinácii stavebných aktivít na území mesta ako aj pri spracovaní záväznej územnoplánovacej dokumentácie. UŠ je počas verejného prerokovania, ktoré trvá 60 dní od zverejnenia tohto oznámenia, k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta, v
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznámenie o začatí obstarávania „Územného plánu hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2014 - č. 95, 96, 97, 98 a 99“ (ďalej len ako ÚPN HSA KE, ZaD 2014). Zmena č. 95, Názov lokal
Oznámenie o verejnom prerokovaní: Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) oznamuje vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade s § 23 ods.3 Stavebného zákona prerokovanie návrhu „Územného plánu zóny Košice – Ťahanovce Zmeny a doplnky 2014.“
Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim PhD, MPH oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 ( ďalej len ÚPN Z Košice - Ťahanovce, Z a D 2014).