Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim, oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2013, č. 86 - 94
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 a podľa § 22 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), oznamuje verejnosti prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 2/2013, lokalita Jahodná - Kurišková“.
Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH, oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č.2/2013, lokalita Jahodná – Kurišková (ďalej len ÚPN HSA Košice, ZaD č.2/2013)...
Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa §22 ods.1 a § 23 ods.1 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice - Lorinčík, Zmeny a doplnky 2013“.
Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods.1 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2013,“ ktorý je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, ref. Útvar hlavného architekta, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim, oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2013.
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznámenie o začatí obstarávania „Zmien a doplnkov č.4 regulačného plánu Námestia osloboditeľov Košice ".
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 22 Stavebného zákona oznámenie o prerokovaní návrhu „Zmien a doplnkov č.65 Magnezitárska, č.66 Za Hornádom, č.67 Napájadlá - ÚPN HSA Košice"
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznámenie o začatí obstarávania „Zmien a doplnkov č. 65 Magnezitárska - ÚPN HSA Košice".
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznámenie o začatí obstarávania „Zmien a doplnkov č.66 Za Hornádom - ÚPN HSA Košice".
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznámenie o začatí obstarávania „Zmien a doplnkov č.67 Napájadlá - ÚPN HSA Košice".