Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Oznámenie o začatí obstarania ZaD ÚPN HSA Košice; Oznámenie o začatí obstarania ZaD ÚPN Zóny Košice – Ťahanovce IV, V. V zmysle §19b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), týmto oznamujem, že Mesto Košice dňom 7.7.2009 začína obstarávanie Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice, ktoré je vyvolané potrebou upraviť schválenú koncepciu územného rozvoja severnej časti Sídliska Ťahanovce na základe spracovanej urbanistickej štúdie.
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zverejňuje v súlade s § 22 Stavebného zákona Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov ÚPN-Z Barca, lokalita Galovičova.
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zverejňuje v súlade s § 22 Stavebného zákona Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice, lokalita Gavlovičova.
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zverejňuje v súlade s § 22 Stavebného zákona Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice, lokalita VŠA.
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zverejňuje v súlade s § 22 Stavebného zákona Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice, lokalita Kaštieľ.
Mesto Košice, zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zabezpečuje podľa § 30 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice (ÚPN-HSA) – lokalita Rozšírenie priemyselného parku Pereš - letisko.
Útvar hlavného architekta mesta Košice z podnetu samosprávy mestskej časti zabezpečuje obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice a ÚPN Z Krásna.Zmeny a doplnky sa týkajú umiestnenia obchodného centra v lokalite Napájadlá a lokalít Na Hore II. a Čapáše v katastrálnom území Krásna, kde sa navrhuje iný spôsob priestorového usporiadania územia.
Útvar hlavného architekta mesta Košice z podnetu samosprávy mestskej časti zabezpečuje obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice a ÚPN Z Krásna.Zmeny a doplnky sa týkajú umiestnenia obchodného centra v lokalite Napájadlá a lokalít Na Hore II. a Čapáše v katastrálnom území Krásna, kde sa navrhuje iný spôsob priestorového usporiadania územia.
Útvar hlavného architekta mesta Košice z podnetu samosprávy mestskej časti zabezpečuje obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice a ÚPN Z Krásna.Zmeny a doplnky sa týkajú umiestnenia obchodného centra v lokalite Napájadlá a lokalít Na Hore II. a Čapáše v katastrálnom území Krásna, kde sa navrhuje iný spôsob priestorového usporiadania územia.
Uznesením č.224/2006 zo dňa 31.5.2006 bol Mestskou časťou Košice- Džungľa schválený zámer zmeny ÚPN hospodársko- sídelnej aglomerácie Košice v lokalite medzi Člnkovou a Trolejbusovou ul. Mestská časť Košice – Džungľa požiadala listom č.309/2008 zo dňa 2.10.2008 Útvar hlavného architekta mesta Košice o zabezpečenie zmeny územného plánu v lokalite Džungľa, južne od Trolejbusovej ul. z plôch športovorekreačného vyššieho vybavenia na plochy mestského a nadmestského občianskeho vybavenia.
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zverejňuje v súlade s § 22 Stavebného zákona Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice, lokalita Kaštieľ.
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zverejňuje v súlade s § 22 Stavebného zákona Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice, lokalita Trolejbusová.