Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 22 Stavebného zákona oznámenie o prerokovaní návrhu „Zmien a doplnkov č.65 Magnezitárska, č.66 Za Hornádom, č.67 Napájadlá - ÚPN HSA Košice"
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznámenie o začatí obstarávania „Zmien a doplnkov č. 65 Magnezitárska - ÚPN HSA Košice".
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznámenie o začatí obstarávania „Zmien a doplnkov č.66 Za Hornádom - ÚPN HSA Košice".
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznámenie o začatí obstarávania „Zmien a doplnkov č.67 Napájadlá - ÚPN HSA Košice".
Urbanistická štúdia upravená po prerokovaní bude slúžiť pre koordináciu investičných zámerov v danej lokalite. K urbanistickej štúdii je možné sa vyjadriť v lehote od 20.07. do 20.08.2012 Podnety zasielajte na adresu: Mesto Košice Tr. SNP 48/A, 040 11 - heslo "MAGNETKA" alebo na emailovú adresu zuzana.knazeova@kosice.sk
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 22 a §23 Stavebného zákona oznámenie o prerokovaní návrhu „Zmien a doplnkov ÚPN Zóny Myslava (celková aktualizácia)“
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 22 a §23 Stavebného zákona oznámenie o prerokovaní návrhu „Zmien a doplnkov ÚPN Zóny BARCA“
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 22 Stavebného zákona oznámenie o prerokovaní návrhu „Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice 2011“
Vo väzbe na existujúci dobývací priestor Košice – Hradová investor Eurovia - Kameňolomy, s.r.o. Košice plánuje rozšírenie ťažby stavebného kameňa. V spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Košice bola spracovaná „Urbanistická štúdia Podhradová“, ktorá je zameraná na overenie priestorových podmienok a limitov využitia predmetného územia pre rozšírenie ťažby stavebného kameňa vo väzbe na existujúce funkcie, ktoré sa v riešenom priestore v súčasnosti uplatňujú .
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zverejňuje v súlade s § 22 Stavebného zákona Oznámenie o prerokovaní návrhu „Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice, lokalita Priemyselný park letisko“
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zabezpečuje obstarávanie Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice , lokalita – diaľničný privádzač Vyšné Opátske - Zdoba.