Prejsť na obsah

Mestská rada: 19

19. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 25.06.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

 

z v o l á v a m

 

19. zasadnutie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

 

25. júna 2020 (štvrtok) od 8.00 hod.

 

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,

II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

19. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady zo dňa 25.6.2020 bolo presunuté a uskutoční sa v náhradnom termíne 28.07.2020 od 8.30 hod.

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Návrh na reštrukturalizáciu úverov
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, za účelom realizácie projektu: „Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt SMART CITY Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu: Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, II. etapa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu: Modernizácia vozového parku autobusov v DPMK
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Grantový program na rok 2020 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

7. Predkupné právo na akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. od Obce Čerhov
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

8. Prerokovanie dokumentu „Petícia za odvolanie riaditeľa K13 – košických kultúrnych centier, príspevkovej organizácie v Košiciach“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

9. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

10. Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Hádzanársky školský klub pri športovom gymnáziu Košice, Trieda SNP 104, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

11. Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub Bernolákova 16 Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

12. Prenájom telocvične a korčuliarskeho oválu v objekte ZŠ Bukovecká 17, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Občianske združenie Cookie skating club Košice, Šafárikova trieda 21, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

13. Prenájom telocvične v objekte ZŠ Polianska 1, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Dynamo Podhradová, Slavkovská 20, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

14. Prenájom atletickej dráhy v objekte ZŠ Trebišovská 10 a telocvične na ZŠ Drábova 3 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice, o. z., Dúhová 26, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

15. Prenájom pozemku v k. ú. Terasa za účelom výstavby chodníka na Husárskej ulici v Košiciach za 1,- €/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

16. Prenájom pozemku v k. ú. Stredné mesto na dobu určitú pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Alžbety Uhorskej za cenu 1,- €/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

17. Prenájom pozemkov v k. ú. Huštáky z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Košiciach v okolí chrámu na ulici Československej armády 22
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

18. Rôzne

 

19. Záver 

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice