Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Oznamujem občanom, že dňa 31.1.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „BUSINESS CENTRUM MOLDAVSKÁ“.
Výzva v rámci Operačného programu Životné prostredie,Prioritná os 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, Operačné ciele: 4.3 NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝMI ODPADMI SPÔSOBOM PRIAZNIVÝM PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, 4.4 RIEŠENIE PROBLEMATIKY ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ VRÁTANE ICH ODSTRAŇOVANIA, 4.5 UZATVÁRANIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDOK ODPADOV, Kód výzvy: OPŽP-PO4-08-1. Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie
Výzva v rámci Operačného programu Životné prostredie,Prioritná os 3 OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY, Operačný cieľ: 3.1 OCHRANA OVZDUŠIA Kód výzvy: OPŽP-PO3-08-1. Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie.
Výzva v rámci Operačného programu Životné prostredie,Prioritná os 2 OCHRANA PRED POVODŇAMI, Operačný cieľ: 2.1 PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU PRED POVODŇAMI, Kód výzvy: OPŽP-PO2-08-1. Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie.
Výzva v rámci Operačného programu Životné prostredie,Prioritná os 1 INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD, Operačný cieľ: 1.3 ZABEZPEČENIE PRIMERANÉHO SLEDOVANIA A HODNOTENIA STAVU POVRCHOVÝCH VÔD A PODZEMNÝCH VÔD Kód výzvy: OPŽP-PO1-08-1. Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie.
Výzva v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie.Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.Táto výzva (OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/02) je vyhlásená Fondom sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre tento Operačný program.
Výzva v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie,Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.Táto výzva (OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/01) je vyhlásená Fondom sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre tento Operačný program.
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl, vrátane obstarania ich vybavenia Túto výzvu (Kód výzvy:ROP-1.1-2008/01) na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu vyhlasuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (ďalej ROP).