Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Slovensko je na treťom mieste (po Poľsku a Litve) v obsadenosti zamestnaní na trhu práce vo Veľkej Británii. Už 44 000 Slovákov tu našlo svoje pracovné krátkodobé alebo dlhodobé uplatnenie.
Módna prehliadka ako prezentácia umeleckého nadania zdravotne postihnutých a detí z košickej onkológie, ktorá môže byť momentom búrania bariér medzi zdravými a postihnutými v našom meste.
Na návštevu nášho mesta v týchto dňoch pricestovala početná skupina podnikateľov z Nemecka s cieľom rozšíriť svoje podnikateľské zámery aj na východnej hranici EÚ.
Splnili si bývalí košickí nežní revokucionári svoj životný sen o slobode a demokracii? Aj sedemnásť rokov po novembrových udalostiach je o čom rozmýšľať. Táto spomienka môže byť aj inšpiráciou...
Tradičný festival sakrálneho umenia si už v našom meste našiel svojich obdivovateľov. Jeho 17. ročník, ktorý prebehne v dňoch 19. až 26. novembra je dôkazom toho, že nestojí na okraji záujmu medzi laickou a profesionálnou verejnosťou.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach tento rok schválilo finančné prostriedky na výstavbu a rekonštrukciu detských ihrísk v objeme 12,5 milióna korún. Z týchto finančných prostriedkov sa zrealizovala výstavba jedného viacúčelového ihriska, 7 detských ihrísk podľa noriem EÚ v jednotlivých MČ a ďalších 16 ihrísk bolo zrevitalizovaných.
Navrhovateľ Emília Bucsková - amCar, Košice, predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Jazdecký areál amCar Košice“.
O migrácii národov v staroveku svedčí aj fakt, že Rimania v Košiciach síce neboli, ale rímske pamiatky sa v našom meste objavili.
Žiadosť vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Príprava výroby, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby Odprášenie mlynice a koksu umiestnenej na pozemkoch parc. č. 166/63, 166/10, 166/37, 165, v k.ú. Železiarne, prevádzkovateľovi a stavebníkovi: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.
Ministerstvo životného prostredia SR oznámilo listom zo dňa 11.10.2006 č. 8983/2006-7.3/fp doručeným na mesto Košice dňa 16.10.2006, že v zmysle § 32 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je potrebné vypracovať správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Správu o hodnotení bude nahrádzať zámer činnosti „Komplex Cassovar“ navrhovateľa GLOBAL GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave.