Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
NÁZOV:
SKUPINA:
AUTOR:
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 je dokument, ktorý určuje strategické ciele politiky vo vzťahu k mládeži, pričom reflektuje potreby mládeže najmä v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí, ich participácie, zdravia a zdravého životného štýlu, sociálneho začleňovania a dobrovoľníctva. Zaoberá sa aj globálnymi témami a určuje strategické ciele pre oblasť práce s mládežou.
Správa o mládeži je dokument, ktorý zostavila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pre účely Konferencie o mládeži, ktorá sa konala 18. – 19. marca 2014 v Bratislave a popisuje ako sa na Slovensku žije mladým ľuďom.
NP PRAKTIK svojím vznikom podporí systém neformálneho vzdelávania mládeže, zvýši a inovuje kvalitu ďalšieho vzdelávania PsM a MlV s prihliadnutím na špecifické požiadavky našej spoločnosti, špeciálne mladých ľudí. Vytvorí lepšiu priechodnosť medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, svojou kreativitou splní požiadavku modernej vedomostnej spoločnosti a tým zvýši záujem mládeže o zážitkové učenie.
Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax vznikol na podporu rozvoja zručností mladých ľudí. Primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, ktorí majú potenciál pozitívne ovplyvňovať svojich rovesníkov a svoje okolie.

Predošlá strana
Ďalšia strana