Prejsť na obsah

Uznesenia: 234 - 257

pokračovanie VII. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 11.09.2007

Zoznam

234. RTF 10,36 KB Priebežná informácia o koordinovaní a spracovaní projektov
235. RTF 11,59 KB Informácia o postupových krokoch procesu aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice
236. RTF 10,05 KB Petícia občanov mesta Košice a priľahlých obcí k plánovanému zvýšeniu množstva spaľovaných odpadov
237. RTF 9,67 KB Zmena právneho vzťahu „ zverenie do správy “ na „ dlhodobý prenájom “
238. RTF 14,01 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Barca
239. RTF 10,79 KB Zámena pozemkov v k. ú. Barca medzi mestom Košice a firmou INTERHOTELY KOŠICE, a.s. bez finančného vyrovnania
240. RTF 10,73 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 99 pre Ing. Milana Fecka – BLISTER
241. RTF 10,42 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Poštovej 13 pre Ing. Ľuboša Vatraľa
242. RTF 11,38 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Uršulínskej 2 pre Jarmilu Skurkayovú – MODEL
243. RTF 10,9 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 14 pre Dagmaru Rusnákovú
244. RTF 11,34 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 37 pre Máriu Mesárošovú – LOANETTA
245. RTF 11,25 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 47 pre Ing. Mariána Mariňáka a Kornéliu Mariňákovú IMPORT SHOP
246. RTF 10,65 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 50 pre Editu Marosiovú FREE
247. RTF 11,2 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 77 pre PASTISTRADE – SK, s.r.o
248. RTF 10,9 KB Prevod vlastníctva alikvotnej časti pozemku na ul. L. Novomeského 11 pre Ing. Vladimíra Moroza
249. RTF 13,01 KB Realizácia zmluvných prevodov nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
250. RTF 10,2 KB Zmena uznesenia MZ č. 133 zo dňa 26. a 27. apríla 2007 o odpredaji pozemkov v k. ú. Severné mesto
251. RTF 11,17 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre firmu MAGNIMEX, a.s.
252. RTF 10,88 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre PhDr. Patrika Géciho a manželku JUDr. Moniku Géciovú
253. RTF 10,41 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Martina Urbana
254. RTF 11,05 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre Milana Prevozňáka a Angelu Prevozňákovú
255. RTF 10,17 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. Jozefa Mrážika, CSc. a Boženu Mrážikovú
256. RTF 10,61 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Sokoľ pre Andreu Kocúrovú
257. RTF 9,97 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Letná pre firmu HUNA, s.r.o., Košice