Prejsť na obsah

Zasadnutie: VIII

VIII. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 27.09.2007
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

VIII. (mimoriadne) rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
27. septembra 2007 ( štvrtok ) od 8.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 113 KB Návrh Organizačného poriadku zamestnancov Mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
2. ZIP 28,42 KB Návrh na vstup mesta Košice do medzinárodného združenia Les Rencontres PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. ZIP 577,54 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy BPMK – Baltická ul. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
4. ZIP 1,64 MB Odpredaj nehnuteľností na Rázusovej ul. 37 v k.ú. Skladná formou verejnej dražby resp. obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
5. ZIP 1,24 MB Odpredaj nehnuteľností na ul. Čsl. armády 21 v k.ú. Letná formou verejnej dražby resp. obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
6. ZIP 826,91 KB Odpredaj nehnuteľností - rozostavaného objektu bazéna a pozemku na Starozagorskej ul. formou verejnej dražby resp. obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
7. ZIP 1,52 MB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na Mäsiarskej ul. 32 v k.ú. Stredné mesto formou verejnej dražby resp. obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora