Prejsť na obsah

Zasadnutie: IX

IX. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 25.10.2007
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

IX. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 25. októbra 2007 (štvrtok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu IX. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.

0.    Personálne otázky 
        - Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie 
          pozície riaditeľa ZOO
        Predkladá: p. Knapík, primátor mesta
1. ZIP 77,96 KB Informácia o plnení uznesení od VII. rokovania MZ v Košiciach a prehľad o plnení uznesení za predchádzajúce obdobie PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od VII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od VII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. --- Správa o činnosti Mestskej polície Košice od VII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 45,22 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na pokračovaní VII. rokovania MZ dňa 11.9.2007 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
6. ZIP 811,56 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Sv. rodiny“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. ZIP 260,46 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Na Horke“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 2,75 MB Návrh VZN mesta Košice o erbe a vlajke MČ Košice – Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
9. ZIP 1,14 MB Návrh VZN mesta Košice o erbe a vlajke MČ Košice – Staré Mesto PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
10. ZIP 2,96 MB Protest prokurátora k uzn. MZ č. 106 zo dňa 26. a 27.4.2007 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
11. ZIP 43,57 KB Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
12. ZIP 59,54 KB Návrh zabezpečenia poskytovania opatrovateľskej služby v meste Košice s účinnosťou od 1. januára 2008 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
13. ZIP 60,22 KB Informácia o náraste počtu nepovolených osád na území mesta PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
14. ZIP 30,28 KB Vstup mesta Košice do organizácie Eurocities PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
15. ZIP 50,16 KB Projekt kandidatúry mesta Košice na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
16. ZIP 1,21 MB Petícia občanov „Zachráňme košické trolejbusy“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
17. ZIP 1,58 MB Informácia o vyriešení sporných vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou VEROS, s.r.o. vo veci zmluvy o prevádzke verejného osvetlenia PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
18. --- Interpelácie poslancov MZ
19. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
20. ZIP 27,58 KB Zverenie majetku mesta do správy ZŠ Považská 12 a ZŠ Krosnianska 2 v Košiciach PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
21. ZIP 915,61 KB Odňatie majetku mesta Košice zo správy MČ Košice – Juh a následné zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie mesta – Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
22. ZIP 27,84 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta Košice v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
23. ZIP 1,51 MB Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Južné mesto za účelom výstavby cyklistického chodníka na Alejovej ulici PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
24. ZIP 2,01 MB Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Severné mesto a Čermeľ za účelom realizácie dopravnej stavby na Suchodolinskej ulici PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
25. ZIP 2,01 MB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre QUATRA Košice, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
26. ZIP 3,23 MB Odpredaj voľného bytu na Hlavnej 25 formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
27. ZIP 1,96 MB Odpredaj voľného bytu na ul. Mäsiarska 54 formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
28. ZIP 1,91 MB Odpredaj bytov č. 1 a č. 2 na ul. Hlavná 33 - Orlia 5 pre nájomcov J.M. s manželkou a J.U. PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
29. ZIP 3,48 MB Odpredaj nebytového priestoru na Hlavnej 115 pre J.R. – ZDRAVOMAT PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
30. ZIP 582,2 KB Odpredaj nebytového priestoru na Hlavnej 33 pre J.M. - SOLID PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
31. ZIP 653,09 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Tepláreň Košice, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
32. ZIP 949,15 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Nižná úvrať pre A.Š. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
33. ZIP 680,96 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Skladná pre MECOM, spol. s r.o. Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
34. --- Rôzne
35. --- Záver