Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIII

XIII. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 28.02.2008
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 28. februára 2008 (štvrtok) od 8.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XIII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 66,62 KB Informácia o plnení uznesení od XI. rokovania MZ dňa 13. a 14. 12. 2007 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 1,85 MB Správa o činnosti mestskej polície od XI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 37,83 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XI. rokovaní MZ dňa 13. a 14.12.2007 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
6. ZIP 811,09 KB Návrh rozpočtu mesta Košice na roky 2008 – 2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. ZIP 876,1 KB Informácia o pripravovaných zmenách a doplnkoch ÚPN zóny Ťahanovce, IV. a V. stavba obytného súboru Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 1,07 MB Informácia o územnoplánovacej príprave lokality Východné mesto PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
9.
ZIP 4,83 MB
Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice lokality Vyšné Opátske, Krásna PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
10.
ZIP 4,81 MB
Zmeny a doplnky ÚPN zóny Krásna – lokalita Východ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
11. ZIP 1,51 MB Zmeny a doplnky ÚPN zóny Košice – Vyšné Opátske, lokality Pri nábreží, Záhrady PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
12. ZIP 31,18 KB Delegovanie zástupcov mesta Košice do Mestskej školskej rady PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
13. ZIP 54,44 KB Správa o realizácii Koncepcie riešenia problematiky bývania v lokalite s vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
14.
ZIP 4,11 MB
Správa o spôsobe zabezpečenia starostlivosti o ľudí bez domova PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
15. ZIP 27,62 KB Návrh na schválenie povinnej prílohy k žiadosť o NFP v rámci Regionálneho operačného programu a Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
16. ZIP 30,96 KB Návrh systému kontroly tvorby množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu na území mesta PREDKLADÁ: p. Filipko, námestník primátora
17. ZIP 32,1 KB Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - informácia PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
18. --- Návrh na udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2008 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
19. --- Návrh na udelenie ocenenia „Čestný občan mesta Košice“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
20. --- Interpelácie poslancov MZ
21. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
22. ZIP 1,45 MB Zverenie nehnuteľnosti do správy Správe mestskej zelene PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
23. ZIP 34,9 KB Zverenie nehnuteľnosti do správy MČ Košice - Poľov PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
24. ZIP 27,88 KB Odpredaj nebytového priestoru pre KONEX elektro, spol. s.r.o., na ul. Južná trieda 5 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
25. ZIP 27,58 KB Odpredaj nebytového priestoru pre ABM DENT, s.r.o. na ul. Výstavby 14 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
26. ZIP 16,9 KB Odpredaj voľných bytov na ul. Zimná 12, ul. Ružínska 16 a ul. Ružová 39 v Košiciach formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
27. ZIP 27,5 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
28. ZIP 1,14 MB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Krásna pre J.B. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
29. ZIP 859,61 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre J.J. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
30. ZIP 1,22 MB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre P.M. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
31. ZIP 865,55 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre P.B. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
32. ZIP 954,87 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Pereš pre M.M.-V. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
33. ZIP 850,99 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Severné mesto pre JPC s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
34. ZIP 1021,09 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre P.D. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
35. ZIP 1,01 MB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre M.H. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
36. ZIP 887,89 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Košická Belá pre M.K.a manželku L. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
37. ZIP 822 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Malá Lodina formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
38. ZIP 806,4 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Opátka pre K.V. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 1,92 MB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Severné mesto pre M.I. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 950,93 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Myslava pre V.Š. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. ZIP 1,02 MB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre K.L. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. ZIP 27,91 KB Odpredaj nebytového priestoru pre PROFESSIONAL spol. s.r.o., na ul. Hlavná 25 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
43. ZIP 1,27 MB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Ružín pre R.M. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
44. ZIP 28,87 KB Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Grunt pod budovou ZŠ Jána Pavla II. 1 Košice PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
45. ZIP 477,88 KB Zmena uznesení č. 127 a č. 128 zo dňa 26.4. a 27.4.2007 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
46. ZIP 151,95 KB Zmena uznesenia č. 349 zo dňa 13. a 14. decembra 2007 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
47. --- Rôzne
48. --- Záver