Prejsť na obsah

Zasadnutie: 2

1. mimoriadne rokovanie

Informácie

Dátum konania: 08.02.2007
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

1. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
8. februára 2007 ( štvrtok ) od 13,00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. --- Návrh Štatútu majetkovej komisie MZ v Košiciach a voľba členov komisie PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora mesta
2. --- Návrh personálneho riešenia stálych komisií MZ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Odvolanie delegovania zástupcov obce v Radách škôl a školských zariadeniach PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
4. --- Delegovanie zástupcov Mesta Košice do Rady škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
5. --- Delegovanie zástupcov obce do Rady škôl a školských zariadení, ktorých sídlom je Mesto Košice a zriaďovateľom Krajský školský úrad PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
6. --- Delegovanie zástupcov obce do Rady škôl a školských zariadení, ktorých sídlom je Mesto Košice a zriaďovateľom Košický samosprávny kraj PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. --- Návrh na aktualizáciu zastúpenia v obchodných spoločnostiach a organizáciách s účasťou mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta