Prejsť na obsah

Zasadnutie: XVI

XVI. rokovanie


Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XVI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční
dňa 26. a 27. júna 2008 (štvrtok, piatok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XVI. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 69,8 KB Informácia o plnení uznesení od XIV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XIV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 186,91 KB Správa o činnosti mestskej polície od XIV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 34,6 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XIV. rokovaní MZ dňa 24.4.2008 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
6. ZIP 63,29 KB Informatívna správa o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31. 3. 2008 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. ZIP 390,71 KB Návrh na 2. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2008 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 36,08 KB Dotácie z rozpočtu v zmysle VZN mesta Košice č. 76 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
9. ZIP 32,7 KB Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 452 zo dňa 24. apríla 2008 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
10. ZIP 112 B Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 453 zo dňa 24. apríla 2008 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
11. ZIP 42,03 KB Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 455 zo dňa 24. apríla 2008 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
12. ZIP 27,6 KB Návrh na opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 454 zo dňa 24. apríla 2008 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
13. ZIP 1,28 MB Hodnotenie výsledkov hospodárenia rozpočtovej a príspevkových organizácií k 31.3.2008 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
14. ZIP 1,23 MB Návrh VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
15. ZIP 72,92 KB Návrh na zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
16. ZIP 1,31 MB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice (nariadenie o historickej časti mesta Košice) PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
17. ZIP 58,41 KB Návrh na zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
18. ZIP 63,94 KB Návrh na zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 44 Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
19. ZIP 68,95 KB Návrh na zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 65 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta (nariadenie o úhradách za sociálne služby) PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
20. ZIP 63,13 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice (nariadenie o komunálnych odpadoch) PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
21. ZIP 291,41 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Levanduľová“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
22. ZIP 269,55 KB Informatívna správa o aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
23. ZIP 112,42 KB Informácia o výsledkoch hospodárenia za rok 2007 obchodných spoločností s účasťou mesta a stave konkurzných konaní obchodných spoločností s účasťou mesta PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
24. ZIP 488,58 KB Petícia obyvateľov MČ Košice – Poľov za zníženie poplatku za odvoz domového odpadu PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
25. ZIP 112 B Návrh preventívnych opatrení a krokov vedúcich k iniciatíve šírenia princípov tolerancie, úcty a vzájomnej znášanlivosti v Košiciach PREDKLADÁ: p. Filipko, námestník primátora
26. ZIP 726,42 KB Informatívna správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách a obciach vo vzťahu k prísp. organizáciam a ich zriaďovateľskej pôsobnosti v meste Košice a v Bytovom podniku mesta Košice PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
27. ZIP 35,2 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach na II. polrok r. 2008 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
27. --- Interpelácie poslancov MZ
27. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
28. ZIP 34,05 KB Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne 2007/2008 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
29. ZIP 33 KB Informácia o bytovom dome Baltická 18 v Košiciach PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
30. ZIP 30,97 KB Informatívna správa o prenajímaní malometrážnych bytov za obdobie r. 2007 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
31. ZIP 30,07 KB Správa o realizácii Koncepcie rozvoja bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Košice do roku 2010 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
32. ZIP 30,81 KB Návrh na menovanie členov do orgánov Fondu zdravia mesta Košice n. f. PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
32. ZIP 15,35 KB Účasť mesta Košice v záujmovom združení právnických osôb Košice IT Valley PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
33. ZIP 31,58 KB Návrh na schválenie povinnej prílohy č. 10 k žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
34. ZIP 552,13 KB Zmena doby nájmu nehnuteľnosti zrušenej Materskej školy Starozagorská 10, Košice z doby neurčitej na dobu určitú – 25 rokov PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
35. ZIP 894,01 KB Zámena pozemkov v k. ú. Barca s Ing. P.K. a manželkou Mgr. J. K. s finančným vyrovnaním v prospech mesta PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
36. ZIP 1,21 MB Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto s HARLEQUIN QUALITY, s.r.o. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
37. ZIP 41,73 KB Zverenie majetku mesta Zoologickej záhrade Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
38. ZIP 33,63 KB Zverenie majetku mesta v k. ú. Nad jazerom do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 1,19 MB Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a MČ Košice - Juh PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 17,24 KB Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene v Košiciach - Borovicový háj PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. ZIP 1,73 MB Odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Košické Hámre mestom Košice od LESOV Slovenskej republiky, štátneho podniku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. ZIP 1,79 MB Odplatný prevod dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice a vyhradenie 7 odstavných plôch pre VVS, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
43. ZIP 1,25 MB Bezodplatný prevod dokončených investícií – parkoviska na Kurskej ul. od DBR, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
44. ZIP 3,53 MB Odpredaj 17 voľných bytov formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
45. ZIP 1,69 MB Odpredaj pozemku v k. ú. Letná pre Bratskú jednotu baptistov - Cirkevný zbor v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
46. ZIP 429,67 KB Odpredaj alikvotnej časti pozemku k NP č. 2 pre I. M. na ul. Gudernova 6 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
47. ZIP 1,06 MB Odpredaj nebytových priestorov pre B. E. na ul. Hlavná 25 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
48. ZIP 1,82 MB Odpredaj nebytových priestorov pre M. N. - GLOSSA na ul. Ipeľská 4 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
49. Odpredaj nebytových priestorov pre GREGOR GROUP, s.r.o. na ul. Južná trieda 69 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
50. ZIP 1,54 MB Odpredaj nebytových priestorov pre V. M. na ul. Komenského 6 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
51. ZIP 2 MB Odpredaj nebytových priestorov pre I. T. na ul. Zimná 8 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
52. ZIP 1,69 MB Odpredaj nebytových priestorov pre M. K. na ul. Železiarenská 26 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
53. ZIP 27,73 KB Predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
54. ZIP 1,79 MB Predaj pozemku v k. ú. Furča formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
55. ZIP 591,61 KB Predaj 1/2 podielu mesta na pozemku v k. ú. Grunt pre spoluvlastníka JAZDECKÝ KLUB EMCAR PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
56. ZIP 1 MB Predaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Ing. H. H. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
57. ZIP 1,22 MB Predaj budovy a pozemkov v k. ú. Pereš pre MČ Košice – Pereš PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
58. ZIP 1,57 MB Odpredaj stavieb a pozemkov v bývalom areáli CASSPOS v k. ú. Železiarne formou verejnej dražby, resp. OVS PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
59. ZIP 2,42 MB Predaj nehnuteľností na ul. Kováčska 34 v Košiciach formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
60. ZIP 1,57 MB Odpredaj pozemkov v k. ú. Jaklovce pre Obec Jaklovce PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
61. ZIP 1,46 MB Odpredaj pozemku a budovy bývalej požiarnej zbrojnice v k. ú. Myslava pre MČ Košice – Myslava PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
62. ZIP 1,51 MB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre HPK engineering a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
63. --- Rôzne
64. --- Záver