Prejsť na obsah

Zasadnutie: XVIII

XVIII. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 28.08.2008
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XVIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční
dňa 28. 8. 2008 (štvrtok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“.

Návrh programu :
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XVIII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 73,54 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XVI. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XVI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 188,27 KB Správa o činnosti mestskej polície od XVI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 46,35 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XVI. rokovaní MZ dňa 26.6.2008 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
6. ZIP 382,54 KB Návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2008 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. ZIP 157,7 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30.6.2008 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 162,01 KB Hodnotenie výsledkov hospodárenia rozpočtovej a príspevkových organizácií za obdobie I. polrok 2008 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
9. ZIP 55,11 KB Návrh VZN mesta Košice o dani za ubytovanie PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
10. ZIP 57,8 KB Návrh VZN mesta Košice o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a šk. zariadeniach) PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
11. ZIP 266,38 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „Polesná“, „Harmincova“, „Meškova“, „Benediktínska“, „Nad Belogradom“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
12. ZIP 63,47 KB Návrh na zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice (nariadenie o historickej časti mesta Košice) PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
13. ZIP 2,98 MB Oprava uznesenia MZ č. 170 zo dňa 28. júna 2007 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
14. ZIP 501,23 KB Zmena regulačného plánu (ÚPN Z) Moskovská trieda – KVP Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
15. ZIP 2,85 MB Zmeny a doplnky ÚPN Z Košice – Myslava lokality: Pri cintoríne, Pri triede KVP a Za domom kultúry PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
16. ZIP 867,43 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice lokality: Moskovská, Pri cintoríne, Za domom kultúry PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
17. ZIP 323,99 KB Návrh územia Košickej aglomerácie pre spracovanie strategickej hlukovej mapy v zmysle zákona NR SR č. 2/2005 Z.z. – informácia PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
18. ZIP 28,14 KB Vstup mesta Košice do záujmového združenia CITENERGO PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
19. ZIP 37,16 KB Zosúladenie základného predmetu činnosti s podnikateľskou činnosťou vykonávaných v príspevkových organizáciách zriadených mestom Košice PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
20. ZIP 52,55 KB Delegovanie zástupcov Mesta Košice do Rady škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
21. ZIP 75,61 KB Správa o realizácii Koncepcie riešenia problémov bývania v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
22. ZIP 32,81 KB Príprava a spracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Opatrenie 1.2 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
23. --- Interpelácie poslancov MZ
24. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
25. ZIP 34,71 KB Informácia o prehodnotení spôsobu dopravy v lokalite Vyšný Lorinčík PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
26. ZIP 487,18 KB Prenájom pozemku v areáli ZŠ Trebišovská 10, Košice Mestskej hokejbalovej únii Košice na dobu určitú – 25 rokov PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
27. ZIP 458,38 KB Prenájom nehnuteľnosti zrušenej MŠ Petzvalova 2 v Košiciach Súkromnej strednej umeleckej škole Palackého 14, Košice na dobu určitú – 20 rokov PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
28. ZIP 42,58 KB Odňatie majetku mesta Košice zo správy Mestskej časti Košice – Západ PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
29. ZIP 1,49 MB Zámena pozemkov v k.ú. Terasa s firmou Euro projekt Zeta 6 SK, s.r.o. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
30. ZIP 3,83 MB Zámena pozemkov v k.ú. Skladná a v k.ú. Stredné mesto s Východoslovenskou energetikou, a.s. bez finančného vyrovnania PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
31. ZIP 1,31 MB Prevod vlastníctva voľného nebytového priestoru pre T.Z. na ul. Garbiarska 11 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
32. ZIP 1,49 MB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Hugos, spol. s r.o. na ul. Komenského 63 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
33. ZIP 1,3 MB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre FM Group s.r.o. na ul. Cesta pod Hradovou 33 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
34. ZIP 1,38 MB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Ing. O.C. na ul. Hlavná 50 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
35. ZIP 1,41 MB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Ing. P.M. na ul. Sokolovská 1 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
36. ZIP 1,52 MB Odplatný prevod dokončených investícií – detských ihrísk od MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
37. ZIP 733,51 KB Kúpa pozemkov pod Zdravotným strediskom Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
38. ZIP 1,75 MB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Ing. S.V. a Ing. M.V. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 2,07 MB Odpredaj pozemku v k.ú. Pereš pre Ing. Š.S. a manželku V. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 709,22 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre MUDr. D.L. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. ZIP 1,35 MB Odpredaj pozemku v k.ú. Skladná pre S.L. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. ZIP 1,36 MB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto do podielového spoluvlastníctva pre MUDr. P.K, Mgr. E.K. a L.K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
43. ZIP 1,46 MB Odpredaj pozemku v k.ú. Pereš pre Ing. M. M. – V. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
44. ZIP 1,95 MB Odpredaj pozemku a budov bývalej MŠ a DJ Drocárov park č. 2 pre MČ Košice – Sídl. KVP PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
45. ZIP 2,82 MB Odpredaj pozemkov a budovy v k. ú. Stredné mesto pre Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach a zverenie pozemkov do správy MČ Košice – Staré mesto PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
46. ZIP 817,23 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
47. ZIP 387,2 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
48. ZIP 2,11 MB Odpredaj spoluvlastníctva podielu mesta Košice 3/24 k celku na nehnuteľnosti Timonova ul. č. 25 v k.ú. Stredné mesto pre MUDr. A. K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
49. ZIP 1,29 MB Odpredaj pozemku v k.ú. Ťahanovce pre M.R. a M.R. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
50. ZIP 1,57 MB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre B.T. a manželku J. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
51. ZIP 949,27 KB Odpredaj 7 voľných bytov formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
52. ZIP 1,23 MB Odpredaj alikvotnej časti pozemku k nebytovým priestorom č.1,2,3 pre Ing. P.M. v dome na ul. Kováčska č. 11 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
53. ZIP 1,4 MB Odpredaj nebytového priestoru pre S.B. na ul. Letná 38 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
54. ZIP 1,63 MB Odpredaj nebytového priestoru pre ZH company, s.r.o. na ul. Hrnčiarska 3 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
55. ZIP 1,41 MB Odpredaj nebytového priestoru pre Ing. V.M. – KVD na ul. Stará baštová 2 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
56. --- Rôzne
57. --- Záver