Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXI

XXI. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 10.12.2008
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
10. 12. 2008 (streda) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXI. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 83,21 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XX. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
2. ZIP 4,16 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 179,79 KB Správa o činnosti mestskej polície od XX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 46,19 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XX. rokovaní MZ dňa 30. - 31.10.2008 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
6. ZIP 1,55 MB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 65 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. ZIP 59,21 KB Návrh na zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 71 o miestnych daniach PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 1,07 MB Návrh na zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 100 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
9. ZIP 49,05 KB Návrh VZN mesta Košice o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
10. ZIP 19,55 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA , doplnok regulatívov pre usporiadanie územia PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
11. ZIP 2,25 MB Zmeny a doplnky ÚPN HSA lokalita Heringeš PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
12. ZIP 388,57 KB Informácia o územnoplánovacej príprave lokality Kopa Girbeš PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
13. ZIP 518,16 KB Výtvarno-architektonická súťaž „Pamätníky obetiam a udalostiam 21. augusta 1968 a 17. novembra 1989“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
14. ZIP 52,06 KB Príprava projektu „Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti, ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti.“ PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
15. ZIP 31,84 KB Príprava projektu „Zviditeľnenie regiónov spoločne – vzájomne“ PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
16. ZIP 123,45 KB Príprava projektu „Revitalizácia tradičných priemyselných zón v Juhovýchodnej Európe – ReTInA“ PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
17. ZIP 27,87 KB Príprava projektu „Oživenie vinárskych tradícií v Košiciach“ Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013“ PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
18. ZIP 67,24 KB Predloženie žiadosti o NFP a schválenie spolufinancovania projektov OP Vzdelávanie na základe výzvy PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
19. ZIP 806,66 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30. 9. 2008 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
20. ZIP 422,42 KB Návrh na 6. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2008 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
21. ZIP 550,53 KB Akčný plán rozvoja mesta Košice 2009 - 2011 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
22. ZIP 654,93 KB Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2009 – 2011 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
23. ZIP 426,25 KB Správa o riadení dlhovej služby Mesta Košice a finančných dopadoch PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
24. ZIP 45,15 KB Informácia o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ SR v TEHO, s.r.o., PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
25. ZIP 31,91 KB Informatívna správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ SR v Bytovom podniku mesta Košice PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
26. ZIP 35,09 KB Správa k zriadeniu dopravno-riadiacej ústredne a automatizovanému systému riadenia dopravy PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
27. ZIP 32,95 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní mestského zastupiteľstva v Košiciach na I. polrok r. 2009 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
28. ZIP 43,63 KB Návrh na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku MZ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
29. ZIP 44,71 KB Návrh na opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 587 zo dňa 11. septembra 2008 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
30. ZIP 26,15 KB Návrh na opravu uznesenia MZ č. 630 zo dňa 30. – 31. októbra 2008 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
31. ZIP 29,31 KB Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 626 zo dňa 30. – 31. októbra 2008 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
32. ZIP 39,46 KB Návrh poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
33. ZIP 33,25 KB Účasť mesta v domácich a zahraničných združeniach PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
34. ZIP 50,51 KB Založenie neziskovej organizácie „Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
35. --- Interpelácie poslancov MZ
36. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
37. ZIP 28,54 KB Prenájom nehnuteľností zrušenej Základnej školy Park mládeže 5, Košice Gymnáziu Park mládeže 5, Košice na dobu určitú, a to 30 rokov. PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
38. ZIP 42,03 KB Kúpa pozemkov v areáli ZOO Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 335,97 KB Zverenie majetku mesta do správy MČ Košice – Pereš PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 1,05 MB Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Severné mesto a v k. ú. Čermeľ za účelom riešenia havarijného stavu na Kavečianskej ceste PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. ZIP 643,42 KB Zriadenie práva prednostného odkúpenia nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Čermeľ vo vlastníctve mesta Košice pre spoločnosť ALDI s.r.o. Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. ZIP 1,02 MB Odpredaj pozemku v k. ú. Letná pre Ing. M. E. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
43. ZIP 994,23 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Stredné mesto pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
44. ZIP 1,17 MB Odpredaj pozemku v k. ú. Skladná pre Falkensteiner Hotel Košice Besitz s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
45. ZIP 873,18 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. J. L. a Mgr. M. M. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
46. ZIP 735,71 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre A. K. a M. K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
47. ZIP 1,2 MB Odpredaj pozemku v k. ú. Južné mesto do podielového spoluvlastníctva pre MUDr. J. B. a MUDr. V. B. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
48. ZIP 1,05 MB Odpredaj pozemku v k. ú. Pereš pre Ing. M.S. – ALFA PROGRES SLOVAKIA PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
49. ZIP 41,24 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
50. ZIP 516,91 KB Odpredaj pozemku v k ú. Ružín pre L. L., Ing. M. L. a MUDr. A. S. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
51. ZIP 2,11 MB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre D. T. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
52. ZIP 1,69 MB Odpredaj pozemku v k. ú. Skladná pre M. R. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
53. ZIP 1,12 MB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. S. Z. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
54. ZIP 1,46 MB Odpredaj pozemku v k. ú. Vyšné Opátske pre MVDr. A. K., CSc. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
55. ZIP 2,01 MB Odpredaj nebytových priestorov pre ZPX, s.r.o. na ul. Hlavná 81 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
56. ZIP 1,25 MB Odpredaj nebytového priestoru pre PEBA s.r.o. na ul. Alžbetina 13 – Mäsiarska 2 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
57. ZIP 1,37 MB Odpredaj nebytového priestoru pre DETEKT s.r.o. na ul. Šoltésovej č. 9 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
58. ZIP 1,18 MB Odpredaj nebytového priestoru pre M. CH. na ul. Národná trieda 44 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
59. ZIP 1,39 MB Odpredaj nebytového priestoru pre L. K. na ul. Čapajevova 12 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
60. --- Rôzne
61. --- Záver