Prejsť na obsah

Uznesenia: 749 - 771

pokračovanie XXII. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 10.03.2009

Zoznam

749. RTF 15,03 KB Informácia o plnení uznesenia MZ č. 376 zo dňa 28.2.2008
750. RTF 15,95 KB Informácia o čiastkových dosiahnutých výsledkoch v zabezpečovaných oblastiach za obdobie od 1. augusta 2008 do 9. februára 2009
751. RTF 17,18 KB Vstup Mesta Košice do Slovenskej parkovacej asociácie a účasť na Valnom zhromaždení SPA 12.3.2009
752. RTF 23,38 KB Udelenie Ceny mesta Košice pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2009
753. RTF 17,64 KB Vyradenie Základnej školy Rehoľná 2, Košice zo siete škôl a ŠZ MŠ SR
754. RTF 22,13 KB Vznik Základnej školy s materskou školou Želiarska 4, Košice
755. RTF 18,93 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Magdalénu Bittovú a Jaroslava Bitta
756. RTF 15,08 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 403 zo dňa 11.3.2008 o predaji nebytových priestorov pre KONEX elektro, spol. s r.o. na ul. Južná trieda 5
757. RTF 16,31 KB Odpredaj nebytového priestoru pre firmu RILLÖ, s.r.o. na ul. Kováčska 1
758. RTF 17,56 KB Odpredaj nebytového priestoru pre Petra Takácsa – CB-rádio na ul. Kováčska 1
759. RTF 30,3 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1162 zo dňa 7.9.2006
760. RTF 16,95 KB Kúpa spoluvlastníckeho podielu (3/4 k celku) nehnuteľnosti na ul. Kováčska č. 18 mestom Košice od spoluvlastníkov
761. RTF 275,25 KB Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a MČ Košice - Juh
762. RTF 117,2 KB Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
763. RTF 73,85 KB Odňatie majetku mesta zo správy MČ Košice - Barca a následné zverenie majetku do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
764. RTF 18,06 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre AUTO-VMV, s.r.o.
765. 4 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre J
766. RTF 20,59 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre Doc. MUDr. J. Mechíra, CSc., Doc. MUDr. V.Mechírovú, CSc. a Doc. Prof.h.c. Ing. V. Annu, PhD. a Ing. V. Annovú
767. RTF 17,9 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb a zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 714 zo dňa 16.12.2008
768. RTF 16,95 KB Odpredaj stavebnej časti trafostanice v areáli na Teslovej ul. č. 2 v Košiciach pre Róberta Wagnera
769. RTF 15,96 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Tepláreň Košice, a.s.
770. RTF 15,17 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Ťahanovce pre Petra Kušníra
771. RTF 18,13 KB Zmeny v Komisii verejného poriadku, životného prostredia a ochrany zdravia pri MZ