Prejsť na obsah

Zasadnutie: II

II. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 22.02.2007
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

II. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
22. februára 2007 (štvrtok ) od 8.00 hod.
do vyčerpania programu rokovania

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXV. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 65,53 KB Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho volebného obdobia a ustanovujúceho rokovania MZ v Košiciach zo dňa 15.12.2006 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od ustanovujúceho rokovania MZ PREDKLADÁ: Knapík, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XXV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 684,72 KB Správa o činnosti Mestskej polície Košice od 1.1.2006 do 31.12.2006 PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 13,32 KB Pravidlá poskytovania účelových prostriedkov Mestským častiam mesta Košice z rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
6. ZIP 14,58 KB Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. ZIP 15,6 KB Návrh na zosúladenie právnych pomerov príspevkovej organizácie so zriaďovacou funkciou mesta Košice zaradenej mimo sektor verejnej správy – Bytového podniku mesta Košice PREDKLADÁ: p. . Knapík, primátor mesta
8. ZIP 932,4 KB Návrh rozpočtu mesta Košice na roky 2007 – 2009 PREDKLADÁ: p. . Knapík, primátor mesta
9. ZIP 8,46 KB Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Košice č. 76 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
10. ZIP 13,75 KB Správa o stave a štruktúre dlhovej služby mesta Košice k 31.12.2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
11. ZIP 2,99 KB Informácia o príprave polyfunkčného centra AUPARK PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
12. ZIP 322,52 KB Informácia o projektovej príprave polyfunkčného súboru v lokalite Nemocnica II PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
13. ZIP 9,57 KB Informatívna správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta Košice v roku 2005 vykonaná NKÚ SR v období od 9.10.2006 do 4.12.2006. PREDKLADÁ: Knapík, primátor mesta
14. ZIP 3,42 KB Zmeny Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach PREDKLADÁ: Knapík, primátor mesta
15. ZIP 4,45 KB Návrh na zmenu Záväzných pravidiel pre zloženie výberových komisií MZ PREDKLADÁ: p. Boritáš, poslanec MZ
16. ZIP 6,55 KB Návrh VZN o určení názvu ulíc „Ku hájovni“ a „Vrchná“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
17. ZIP 657,35 KB Návrh VZN o erbe a vlajke MČ Košice – Juh PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
18. ZIP 3,4 KB Vymenovanie zástupcu mesta Košice do združenia Cassoviainfo PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
19. ZIP 8,6 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní MZ na I. polrok 2007 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
20. --- Návrh na udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2007 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
21. ZIP 28,19 KB Správa o realizácii koncepčného riešenia problémov bývania v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora mesta
22. --- Interpelácie poslancov MZ
23. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
24. ZIP 4,64 KB Kúpa pozemkov v k.ú. Jazero na výstavbu komunikácie „Slanecká cesta“ PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
25. ZIP 3,32 KB Kúpa pozemkov v k.ú. Čermeľ pre stavbu „Cyklistický chodník Čermeľská cesta“ PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
26. ZIP 3 KB Kúpa pozemku v k.ú. Južné mesto pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na výstavbu prepojovacej komunikácie Popradská – Gemerská PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
27. ZIP 3,09 KB Kúpa pozemkov v k.ú. Severné mesto pre stavbu „Križovatka Kostolianska - Národná trieda – Vodárenská – Pod Hradovou“ PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
28. ZIP 3 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
29. ZIP 3,15 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Š.K.LYA na Czambelovej 4 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
30. ZIP 3,27 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre M.L. IDA ATELIÉR na Hlinkovej 29 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
31. ZIP 3,14 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre MARTINEX SK, s.r.o. na Hronskej 8 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
32. ZIP 3,13 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre ILaS COMPANY, s.r.o. na Komenského 71 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
33. ZIP 2,43 KB Zmena uzn. MZ č. 856 zo dňa 25.8.2005 o odpredaji alikvotného podielu pozemku k nebytovému priestoru č. 7 v objekte na L. Novomeského 11 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
34. ZIP 3,28 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre M.P. na Mäsiarskej 23 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
35. ZIP 3,1 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre A.H. - Hanka na Rooseweltovej 7 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
36. ZIP 3,22 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre A.L.- COSMO na Sokolovskej 8 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
37. ZIP 3,32 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre P.S.- ŠPORTSERVIS na Uršulínskej 2 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
38. ZIP 3,16 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre M.K. na Železiarenskej 28 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
39. ZIP 3,13 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre M.M.- M.A.K.Y., nebytový priestor na Železiarenskej 28 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
40. ZIP 2,84 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Južné mesto pre E.C. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. ZIP 3,36 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Letná pre firmu TITUS a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. ZIP 3,06 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Nižná úvrať pre J.A. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
43. ZIP 2,77 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre P.S. a manželku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
44. ZIP 3,61 KB Odpredaj spoluvlastníckeho podielu 3/20 na nehnuteľnosti Vrátna 48 pre A.M. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
45. ZIP 2,75 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre T.S. a Š.P. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
46. ZIP 2,66 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre AFFES, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
47. ZIP 2,71 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Šaca pre J.L. a manželku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
48. ZIP 2,75 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Šaca pre J.Z. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
49. ZIP 2,92 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre M.M. a manželku Z. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
50. ZIP 2,86 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre P.P. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
51. ZIP 2,71 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre J.M. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
52. ZIP 2,91 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Ružín pre M.G. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
53. ZIP 2,98 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Ružín pre R.K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
54. ZIP 3,98 KB Odpredaj areálu bývalých vojenských kasární kpt. Jaroša na Kukučínovej v k.ú. Skladná pre WBS, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
55. ZIP 3,03 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Stredné mesto pre J.T. a manželku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
56. ZIP 3,15 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre M.P. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
57. --- Rôzne
58. --- Záver