Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXIII

XXIII. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 31.03.2009
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

XXIII. (mimoriadne) rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
31. marca 2009 (utorok) od 13,00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho
rokovania MZ, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 125,09 KB Návrh na viazanie rozpočtovaných prostriedkov v programovom rozpočte mesta Košice na rok 2009 vo výške 10 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
2. ZIP 1,32 MB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Kaštieľ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. ZIP 1,39 MB Zrušenie a zmeny v uzneseniach MZ: Uznesenie zo XVI. rokovania MZ v Košiciach č. 514, zo dňa 26.-27. júna 2008, Uznesenie z XVIII. rokovania MZ v Košiciach č. 567, zo dňa 28. augusta 2008 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
4. ZIP 1,1 MB Odpredaj pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť FORDIN, s.r.o. so sídlom v Bratislave PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta