Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXV

XXV. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 28.05.2009
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

XXV. (mimoriadne) rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 28. mája 2009 (štvrtok) od 15,00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“.

Návrh programu :
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho
rokovania MZ, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 758,47 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita: Rozšírenie priemyselného parku Pereš – letisko PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
2. ZIP 40,85 KB Doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Košice PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
3. ZIP 43,54 KB Projekt Zníženie emisií modernizáciou MHD PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
4. ZIP 1,79 MB Zrušenie uznesení MZ č.747 z 26.2. 2009 a č. 775, 776, 777, 778 z 31.3. 2009. Povinná príloha žiadostí o NFP pre modernizáciu 8 školských zariadení v Košiciach PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
5. ZIP 43,82 KB Voľba predsedu komisie Regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri MZ PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátor