Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXVIII

XXVIII. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 25.08.2009
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXVIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
25. 8. 2009 (utorok) o 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXVIII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 200,34 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXV. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
2. ZIP 4,45 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXVI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. ZIP 574,35 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti mestskej polície od 01.01.2009 do 30.6.2009 PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
4. ZIP 182,27 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XXVI. rokovaní MZ dňa 25.6.2009 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
5. ZIP 60,88 KB Informácia o čiastkových dosiahnutých výsledkoch v zabezpečovaných oblastiach za obdobie od 10. februára 2009 do 31. júla 2009 PREDKLADÁ: p. Filipko, poslanec MZ poverený výkonom osobitných úloh a činností
6. ZIP 552,64 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30. 6. 2009 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
7. ZIP 449,64 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulíc Janitorova, Zichyho, Berzeviczyho, Titánová PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
8. ZIP 228,5 KB Informácia o stave plnenia uznesenia MZ č. 626 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
9. ZIP 1,36 MB Zmeny a doplnky UPN HSA Košice, lokalita VŠA PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
10. ZIP 2,18 MB Zmeny a doplnky UPN HSA Košice, lokalita Ľudvikov Dvor PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
11. ZIP 898,81 KB Zmeny a doplnky UPN HSA Košice, lokalita Krásna – Golianova PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
12. ZIP 2,2 MB Zmeny a doplnky UPN HSA Košice, lokalita Gavlovičova PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
13. --- Zmeny a doplnky UPN-Z Barca, lokalita Gavlovičova PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
14. ZIP 193,36 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov určených na financovanie projektov podporených z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
15. ZIP 2,68 MB Žiadosť BPMK, s.r.o. o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
16. ZIP 216,72 KB Spolufinancovanie projektu pre ZŠ Janigova 2 v Košiciach PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
17. ZIP 152,85 KB Príprava 3 projektov v rámci Operačného programu Životné prostredie, v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-2 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
18. ZIP 152,07 KB Príprava projektu: Zvýšenie pripravenosti pri živelných pohromách, kontaminácii územia a ohrození ŽP v prihraničných regiónoch v rámci Spoločného operačného programu ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
19. ZIP 1,42 MB Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice pre roky 2009 – 2015 (KPSS) PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
20. ZIP 155,04 KB Návrh na zmenu Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice v zariadeniach sociálnych služieb PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
21. --- Interpelácie poslancov MZ
22. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
23. ZIP 515,43 KB Zrušenie uznesení MZ v Košiciach č. 859 zo dňa 25.8.2005, č. 517 zo dňa 26. – 27.6.2008 a č. 590 zo dňa 11.9.2008, týkajúcich sa predaja majetku mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
24. ZIP 1,05 MB Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice do správy MČ Košice - Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
25. ZIP 2,35 MB Odňatie nehnuteľností zo správy Mestskej časti Košice – Staré mesto a jeho následné zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
26. ZIP 970,41 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií – prístupovej komunikácie zaraďovacieho pruhu a parkoviska od firmy Lidl Slovenská republika, v.o.s. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
27. ZIP 617,18 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií – časti chodníka na Rumanovej ulici od City Park Clubu, a.s. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
28. ZIP 818,93 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. V. R. v podiele 1/2 k celku a manželov Ing. T.S. a Ing. G. S. v podiele 1/2 k celku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
29. ZIP 336,7 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MVDr. P. K. a J. K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
30. ZIP 526,88 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Južné mesto pre J. K. a P. K. – každý v podiele 1/2 k celku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
31. ZIP 583,17 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre S. Z. a A. M., každej v podiele 1/2 k celku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
32. ZIP 781,48 KB Odpredaj pozemku na výstavbu garáže na Jenisejskej ulici formou dobrovoľnej dražby, resp. OVS PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
33. ZIP 520,8 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Stredné mesto pre A. T. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
34. ZIP 903,17 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto do podielového spoluvlastníctva pre A. L., Ing. J. L. a Ing. Ľ. L. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
35. ZIP 724,24 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre M. J. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
36. ZIP 1,59 MB Odpredaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre prof. MUDr. I. I., CSc. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
37. ZIP 423,92 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa na Karlovarskej ulici formou verejnej dražby resp. obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
38. ZIP 908,14 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Slovak Telekom, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 707,68 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Z. K. a N. K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 811,95 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. T. Š. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. ZIP 615,31 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košické Hámre pre Ing. J. A. a M. A. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. ZIP 1008,76 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Datacom s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
43. ZIP 1,01 MB Odpredaj nebytového priestoru pre MILKCENTRUM, s.r.o. na ul. Sokolovská č. 21 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
44. ZIP 1,11 MB Odpredaj nebytového priestoru pre P. G. a F. K. – Zlatníctvo Diamant na ul. Hlavná č. 25 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
45. ZIP 1,17 MB Odpredaj nebytového priestoru pre PhDr. E. R., CSc. na ul. Mlynská č. 1 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
46. ZIP 1,44 MB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu FARINA, s.r.o. na ul. Kováčska č. 1 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
47. --- Rôzne
48. --- Záver