Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXX

XXX. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 15.12.2009
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXX. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
15. – 16. 12. 2009 (utorok, streda) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXX. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
. ZIP 799,96 KB Zmeny a doplnky UPN HSA Košice, lokalita VŠA – pokračovanie rokovania o bode z XXIX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
1. ZIP 218,4 KB Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
2. ZIP 85,83 KB Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. ZIP 284,57 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXIX. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
4. ZIP 10,82 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXIX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
5. ZIP 395,55 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
6. ZIP 256,56 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XXIX. rokovaní MZ dňa 27. - 28.10.2009 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
7. ZIP 423,64 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice Žriedlová PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
8. ZIP 153 KB Návrh VZN mesta Košice o dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
9. ZIP 231,03 KB Návrh VZN mesta Košice o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
10. ZIP 337,99 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulíc: K lesu, Na Brehu, Staroslovanská, Tokajská, Tibavská, Vínna, Pri Teleku PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
11. ZIP 161,83 KB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
12. ZIP 230,75 KB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 100 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice (nariadenie o poplatku za komunálne odpady) PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
13. ZIP 889,04 KB Návrh na zmeny a doplnky ÚPN - Z IV. stavby Obytného súboru, Košice - Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
14.
ZIP 4,41 MB
Návrh na zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita: Ťahanovce – Sever PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
15.
ZIP 4,32 MB
Návrh na zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Čičky PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
16. ZIP 1,99 MB Návrh na zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Hraničná ul. PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
17. ZIP 1,97 MB Návrh na zmeny a doplnky ÚPN Z Barca, lokalita Hraničná ul. PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
18. ZIP 691,48 KB Návrh na zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Kavečany – východ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
19. ZIP 3,21 MB Návrh na zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Šaca - U.S.Steel PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
20. ZIP 3,3 MB Návrh na zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Girbeš PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
21. ZIP 345,7 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30. 9. 2009 PREDKLADÁ: p.Knapík
22. ZIP 222,76 KB Návrh na 5. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
23. ZIP 599,9 KB Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2010 - 2012 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
24. ZIP 233,65 KB Pravidlá prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
25. ZIP 251,31 KB Návrh na zmenu Organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
26. ZIP 711,99 KB Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice pre roky 2009 – 2013 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
27. ZIP 266,9 KB Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Koncepcie riešenia problémov bývania v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
28. ZIP 2,83 MB Koncepcia školstva mesta Košice na roky 2009 - 2013 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
29. ZIP 229,69 KB Vyhodnotenie prevádzky detskej železnice v Košiciach v sezóne r. 2009 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
30. ZIP 223,34 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní MZ na 1. polrok 2010 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
31. ZIP 404,36 KB Petícia proti odvozu nelegálneho odpadu z Luníka IX PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
32. --- Interpelácie poslancov MZ
33. --- Dopyty poslancov MZ
34. ZIP 692,46 KB Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 963 zo dňa 15.12.2005, č. 1001 zo dňa 23.2. 2006, č. 828 zo dňa 13.5.2009 a č. 944 zo dňa 25.8.2009 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
35. ZIP 725,48 KB Návrh na zrušenie bodu 7 v ukladacej časti uznesenia MZ v Košiciach č. 968 zo dňa 30.1.2009 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
36. ZIP 150,16 KB Zverenie nehnuteľností do správy Zoologickej záhrade Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
37. ZIP 822,49 KB Zverenie nehnuteľností v k.ú. Jazero do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
38. ZIP 935,3 KB Zverenie nehnuteľností do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a Mestskej časti Košice – Juh PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 242,72 KB Dlhodobý prenájom pozemku v areáli DPMK, a.s. Bardejovská 6, Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 908,93 KB Dlhodobý prenájom areálu detského ihriska Anička formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. ZIP 493,93 KB Dlhodobý prenájom pozemku v areáli na Jarmočnej ul. v Košiciach pre Arcidiecéznu charitu PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. ZIP 788,37 KB Uplatnenie predkupného práva mestom Košice na spoluvlastnícke podiely na pozemkoch v k. ú. Terasa PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
43. ZIP 973,94 KB Kúpa nehnuteľností v k.ú. Čermeľ a k.ú. Kostoľany nad Hornádom od SR - Lesov Slovenskej republiky, štátneho podniku do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
44. ZIP 925,41 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu K. K. AVES-SAT na ul. Cesta pod Hradovou č. 17 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
45. ZIP 932,97 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu E. R. na ul. Stará Baštová č. 3 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
46. ZIP 483,88 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Severné mesto pre D. S. a Ľ. A. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
47. ZIP 998,63 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Južné mesto pre Ing. Z. K. a Ing. Y. K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
48. ZIP 675,35 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Malá Lodina pre M. Ň. a T. Ň. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
49. ZIP 1,04 MB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
50. ZIP 859,07 KB Odpredaj budovy bývalej MŠ na ul. Repná 4, vrátane pozemkov v k. ú. Ťahanovce pre MČ Košice – Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
51. ZIP 653,27 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Furča pre M. N. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
52. ZIP 688,88 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Ľ. F. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
53. ZIP 578,11 KB Odpredaj pozemku a stavby trafostanice v k.ú. Stredné mesto pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
54. --- Rôzne
55. --- Záver