Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXXIV

XXXIV. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 01.06.2010
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 23 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

XXXIV. rokovanie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
1. júna 2010 (utorok) od 8,00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho
rokovania MZ, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.

1. ZIP 234,16 KB Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 779/2009 – pokračovanie rokovania v bode PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
2. ZIP 257,98 KB Projekt Revitalizácia detského ihriska pred OC Erika v rámci rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
3. ZIP 226,35 KB Návrh na zmenu Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
4. --- Záver