Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXXVII

XXXVII. rokovanie MZ

Informácie

Dátum konania: 07.09.2010
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXXVII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
7. septembra 2010 (utorok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXXVII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 248,17 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXXVI. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
2. ZIP 231,01 KB Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
3. ZIP 18,07 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXXVI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
4. ZIP 1,12 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
5. ZIP 433,71 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 1.1.2010 do 30.6.2010 PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
6. ZIP 134,88 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XXXVI. rokovaní MZ dňa 29.6.2010 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
7. ZIP 372,62 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
8. ZIP 340,29 KB Návrh na 5. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
9. ZIP 1022,39 KB Návrh VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice – Západ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
10. ZIP 241,26 KB Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach a primátora mesta Košice 27. novembra 2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
11. ZIP 248,32 KB Novela Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
12. ZIP 893,2 KB Začlenenie Útvaru hlavného kontrolóra do organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
13. ZIP 741,56 KB Protest prokurátora proti uzneseniu MZ v Košiciach č. 1025 zo dňa 15. a 16.12.2009 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
14.
ZIP 6,16 MB
Petícia za zachovanie národnej kultúrnej pamiatky archeologického náleziska - pevnosť bastiónová v Košiciach - informácia PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
15. ZIP 1,43 MB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Vyšné Opátske PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
16. ZIP 1,41 MB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita diaľničný privádzač Vyšné Opátske - Zdoba PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
17.
ZIP 6,38 MB
Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, jún 2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
18. ZIP 621,01 KB Aktualizácia ÚPN Z Košice - Vyšné Opátske PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
19. ZIP 3,82 MB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita MČ Košice - Šaca PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
20. ZIP 2,04 MB Zmeny a doplnky ÚPN Z Lorinčík, Zmeny a doplnky 2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
21. ZIP 990,58 KB Zmeny a doplnky ÚPN-Z Barca, lokalita Gavlovičova PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
22. ZIP 1,33 MB Zmeny a doplnky ÚPN Z Barca, lokalita Pri cintoríne PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
23. ZIP 3,31 MB
ZIP 3,31 MB
Cyklistická mapa Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
24. ZIP 780,44 KB Priebežná správa o činnosti Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za prvý polrok 2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
25. ZIP 227,59 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 1.7.2010-15.8.2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
26. ZIP 263,67 KB Návrh na menovanie člena dozornej rady záujmového združenia právnických osôb Koalícia 2013 za Mesto Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
27. ZIP 258,24 KB Delegovanie zástupcu mesta Košice do orgánov občianskeho združenia Košická aréna PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
28. ZIP 257,46 KB Návrh na aktualizáciu Akčného plánu rozvoja mesta Košice na roky 2009 - 2011 PREDKLADÁ: p. Filipko, poslanec MZ poverený výkonom osobitných úloh a činností
29. ZIP 325,49 KB Akčný plán Koncepcie politiky mesta Košice vo vzťahu k deťom a mládeži na roky 2010- 2013 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
30. ZIP 263,36 KB Zabezpečenie činnosti centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice do jednej rozpočtovej organizácie PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
31. ZIP 259,93 KB Príprava projektu: Atraktívna mestská verejná doprava pre prístupné mestá (ATTAC) PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
32. --- Interpelácie poslancov MZ
33. --- Dopyty poslancov MZ
34. ZIP 444,52 KB Dlhodobý prenájom pozemkov, predkupné právo a predaj stavieb, vrátane oplotenia a vonkajších úprav v areáli tzv. Malinovského kasární pre A4 CORP, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
35. ZIP 2,64 MB Dlhodobý prenájom pozemkov za účelom výstavby prístreškov MHD v MČ Košice - Dargovských hrdinov PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
36. ZIP 2,52 MB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Južné mesto do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a MČ Košice – Juh PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
37. ZIP 257,32 KB Kúpa dokončených investícií parkovacích plôch na ul. Žižkova od MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
38. ZIP 704,36 KB Kúpa pozemku v k. ú. Stredné mesto od SR – Obvodného úradu Košice do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 1,24 MB Zámena pozemku v k. ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice za pozemky v k. ú. Grunt v podielovom spoluvlastníctve M. K. v podiele 2/30 k celku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 900,77 KB Zámena pozemku v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice za pozemok v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Mgr. E. K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. ZIP 923,34 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košické Hámre medzi mestom Košice a Dpt. L. K., MUDr. N. L. a Ing. L. K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. ZIP 257,88 KB Bezodplatný prevod pozemkov v k.ú. Jazero a dokončených investícií na ul. Baltická č. 17 vo vlastníctve MultiBau, s.r.o. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
43. ZIP 79,23 KB Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 702 zo dňa 16.12.2008 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
44. ZIP 718,04 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 1148 zo dňa 27. apríla 2010 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
45. ZIP 434,43 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 1191 zo dňa 29.6.2010 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
46. ZIP 372,02 KB Zmena uznesenia MZ č. 1205 zo dňa 29.6.2010 o zámene nehnuteľností v k. ú. Huštáky PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
47. ZIP 79,55 KB Predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
48. ZIP 1,25 MB Predaj spoluvlastníckeho podielu mesta Košice 3/4 k celku na nehnuteľnosti (dom, vrátane pozemku) na ulici Timonova č. 1 v Košiciach pre J. V. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
49. ZIP 916,75 KB Predaj budovy a pozemkov na Hemerkovej ulici č. 28 v Košiciach pre Nadáciu DeDo – Solidarita s deťmi detských domovov PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
50. ZIP 326,54 KB Predaj pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite IBV nad Popradskou ulicou PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
51. ZIP 733,65 KB Predaj pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Čičky PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
52. ZIP 826,27 KB Predaj pozemku v k. ú. Terasa pre RNDr. J. N. a T. N. do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2 k celku pre každého PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
53. ZIP 854,52 KB Predaj pozemkov v k. ú. Brody vo vlastníctve mesta Košice pre I. N. K. a B. K. do podielového spoluvlastníctva pre každého v podiele 1/2 k celku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
54. ZIP 922,57 KB Predaj budovy a pozemkov v k. ú. Jazero pre SZITI s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
55. ZIP 995,09 KB Predaj budovy a pozemku v k. ú. Barca pre Oázu – nádej pre nový život, n.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
56. ZIP 819,31 KB Predaj pozemku v k. ú. Ružín pre Prof. Dr. S. J., CSc. a PhDr. T. J. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
57. ZIP 621,49 KB Predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. P. O. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
58. ZIP 936,47 KB Predaj pozemkov v k. ú. Baška pre Š. S. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
59. ZIP 719,92 KB Predaj pozemku v k. ú. Luník pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
60. ZIP 936,01 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu EDEN s.r.o. na ul. Hlavná 116 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
61. ZIP 1,32 MB Zníženie vyvolávacej ceny voľného bytu na ul. Kustrova 3 schváleného uznesením MZ č. 825 zo dňa 13.5.2009 na predaj formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
62. --- Rôzne
63. --- Záver