Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXXVIII

XXXVIII. rokovanie MZ

Informácie

Dátum konania: 04.11.2010
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXXVIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
4. novembra 2010 (štvrtok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXXVIII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 824,25 KB Personálne otázky PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
2. ZIP 7,57 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXXVII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
3. ZIP 135,34 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XXXVII. rokovaní MZ dňa 7.9.2010 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
4. ZIP 1,25 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
5. ZIP 1,33 MB Návrh VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice – Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
6. ZIP 1007,08 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulíc: Macákova, Pytliacka, Beskydská, Poloninská, Čergovská, Pieninská, Sluková PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
7. ZIP 446,1 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu verejného priestranstva - Hvozdíkov park PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
8. ZIP 502,61 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice Červený rak PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
9. ZIP 1,03 MB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Vyšné Opátske PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
10. ZIP 1,92 KB
ZIP 6,21 MB
Zmeny a doplnky ÚPN Z Košice - Vyšné Opátske PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
11. ZIP 1,92 KB
ZIP 10,83 MB
Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice 2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
12. ZIP 224,65 KB Doplnenie a úprava štatútu Košice – Európske hlavné mesto kultúry, n.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
13. ZIP 231,12 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 15.8. 2010 – 5.10.2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
14. ZIP 258,82 KB Návrh zaradenia Jazykovej školy ako súčasti Základnej školy Staničná 13, Košice PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
15. ZIP 1,92 KB
ZIP 5,37 MB
Bilancia mestskej samosprávy za obdobie 2006 – 2010 – informatívny materiál PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
16. ZIP 329,64 KB Informácia o čiastkových dosiahnutých výsledkoch v zabezpečovaných oblastiach za obdobie od 1. apríla 2010 do 11. októbra 2010 PREDKLADÁ: p. Filipko, poslanec MZ poverený výkonom osobitných úloh a činností
17. ZIP 1,92 KB
ZIP 6,57 MB
Členstvo v Občianskom združení MRAK PREDKLADÁ: p. Cengel, Krištof, Pajtáš, poslanci MZ
18. ZIP 320,32 KB Návrh na 6. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
19. --- Interpelácie poslancov MZ
20. --- Dopyty poslancov MZ
21. ZIP 123,85 KB Zmena uznesenia č. 977 z XXIX. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 27. a 28.10.2009 – zámena pozemkov vo vlastníctve spoločnosti EMIREX, s.r.o. za pozemok vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Boritáš, poslanec MZ
22. ZIP 1 MB Predaj voľného bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Štúrova 19 formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
23. ZIP 1,52 MB Predaj 2 voľných bytov v bytovom dome na ul. Mäsiarska 39 formou dobrovoľných dražieb PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
24. ZIP 910,02 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu LM Clima, s.r.o. na ul. Chalupkova č. 1 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
25. ZIP 1,47 MB Odňatie nehnuteľností zo správy Mestskej časti Košice – Luník IX PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
26. ZIP 365,08 KB Finančná náhrada za vecné bremeno - umiestnenie vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení pre Hádzanársku halu na VŠA v prospech VVS, a.s. na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
27. ZIP 962,87 KB Kúpa pozemku v k. ú. Skladná vo vlastníctve Ing. Š. G. a V. G. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
28. ZIP 675,12 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 986 zo dňa 27. – 28. októbra 2009 o predaji nehnuteľností na ul. Kováčska č. 34 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
29. ZIP 916,88 KB Predaj budovy a pozemkov na Hemerkovej ulici č. 28 v Košiciach pre Nadáciu DeDo – Solidarita s deťmi detských domovov PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
30. ZIP 655,16 KB Predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre PIVO ŠEMRÁK, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
31. ZIP 472,64 KB Predaj pozemku v k. ú. Brody pre P. J. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
32. ZIP 753,43 KB Predaj pozemku v k. ú. Huštáky pre J. S. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
33. ZIP 852,34 KB Predaj pozemku v k. ú. Terasa pre MUDr. M. Z. a MUDr. L. Z. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
34. ZIP 1,02 MB Predaj pozemkov v k.ú. Myslava pre MČ Košice – Myslava PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
35. ZIP 668,37 KB Predaj pozemkov v k. ú. Terasa pre O. B. v podiele 1 k celku a Ing. M. D. v podiele 1/2 k celku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
36. ZIP 454,68 KB Predaj pozemkov v k. ú. Čermeľ do podielového spoluvlastníctva pre Š. Ch. v podiele 3/4 k celku a I. K. v podiele 1/4 k celku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
37. ZIP 531,71 KB Predaj pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. P. K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
38. ZIP 705,8 KB Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. S. S. a A. S. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 802,47 KB Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre P. B. a Mgr. S. B. do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2 k celku pre každého PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 1,03 MB Predaj pozemku v k. ú. Letná pre firmu DEKORT, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. ZIP 1,03 MB Predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. --- Rôzne
43. --- Záver