Prejsť na obsah

Zasadnutie: 1

Ustanovujúce rokovanie

Informácie

Dátum konania: 08.12.2014
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

ustanovujúce rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
8. decembra 2014 (pondelok) od 8.30 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Slávnostná časť

1. Otvorenie
2. Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta
a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

3. Zloženie sľubu primátora mesta Košice
4. Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach
5. Vystúpenie primátora mesta Košice

Prestávka

Pracovná časť
6. --- Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho rokovania MZ
7. --- Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
8. --- Správa mandátovej komisie o overení mandátov primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach
9. ZIP 292,19 KB Návrh zmien VZN mesta Košice č.104 o dani za ubytovanie PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 295,25 KB Návrh zmien VZN mesta Košice č.131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 294,9 KB Návrh zmien VZN mesta Košice č.132 o miestnych daniach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 77,33 KB Návrh na zmenu Poriadku o náhradách poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach za výkon činností súvisiacich s výkonom poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach podľa predloženého návrhu PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. --- Voľba členov mestskej rady
14. --- Zriadenie komisií MZ
15. --- Voľba predsedov komisií MZ
16. ZIP 1,03 MB Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta