Prejsť na obsah

Zasadnutie: IX

IX. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 18.01.2016
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 361
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 13 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

IX. zasadnutie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
18. januára 2016 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 1,07 MB Návrh postupov pri riešení redukcie mestských častí v Košiciach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. --- Záver