Prejsť na obsah

Zasadnutie: XII

XII. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 12.09.2016
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 492 - 571
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
12. septembra 2016 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 824,16 KB Stav implementovania nového systému parkovania v rezidentských lokalitách 1 až 10 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 1,68 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 706,36 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XI. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 13.06.2016 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
4. ZIP 626,14 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od X. zasadnutia MZ dňa 14.03.2016 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. ZIP 562,82 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2016 do 30.06.2016 PREDKLADÁ: p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MsP Košice
6. ZIP 289,45 KB Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 1,09 MB Zadanie pre Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 82,85 KB
ZIP 16,35 MB
Územný plán zóny Košice – Domino PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 82,85 KB
ZIP 32,92 MB
Územný plán zóny Krásna nad Hornádom - Zmeny a doplnky 2016 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 82,85 KB
ZIP 6,15 MB
Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016 – č. 110 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 987,67 KB Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 25/1994 o miestnom územnom systéme ekologickej stability PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 534,36 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist. časti mesta Košice a o režime užívania hist. časti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 337 KB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku zákl. umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a škol. zariadeniam PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 82,85 KB
ZIP 9,98 MB
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
15. ZIP 239,83 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2015 – informatívna správa PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
16. ZIP 2,23 MB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2016 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
17. ZIP 1,22 MB Plnenie uznesenia MZ č. 445/13.06.2016 – Finančný rozbor zameraný na efektívnosť a hospodárnosť navrhovaných variantov potreby financovania investícií v spoločnosti KOSIT a.s. na roky 2016 – 2021 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
18. ZIP 362,21 KB Schválenie Žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov - 1 byt dvojizbový a 1 byt štvorizbový, ktoré nebolo možné vytvoriť v rámci bytového domu na Vodárenskej ul. č. 14, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
19. ZIP 261,78 KB Predloženie žiadosti o fin. príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prior. os: 1 – Príroda a kultúra, Špec. cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohr. oblasti - Digitalizácia... PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
20. ZIP 317,83 KB Rozšírenie prenajatých nebyt. priestorov v objekte zrušenej Základnej školy Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
21. ZIP 393,29 KB Rozšírenie prenajatých nebyt. priestorov a pozemku v objekte zrušenej ZŠ Galaktická 9, Košice pre nájomcu - občianske združenie TVOJA ŠANCA Košice z dôvodu hodného os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
22. ZIP 261,48 KB Uzatvorenie zmluvy o dojednaní vzáj. vysporiadania vzťahov po vykonaní investície na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ Jarná 4 a MŠ Park Angelinum 7 v Košiciach medzi Mestom Košice a MČ Košice – Staré Mesto PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
23. ZIP 316,42 KB Prenájom nebyt. priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej MŠ Jegorovovo námestie č. 5 Košice pre nájomcu K13 – Košické kultúrne centrá, prísp. organizácia, Kukučínova 2, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
24. ZIP 317,2 KB Prenájom nebytových priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej ZŠ Galaktická 9 v Košiciach pre nájomcu Súkromné centrum voľného času, Galaktická 9, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
25. ZIP 1,17 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby venčoviska a ihriska pre psov z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
26. ZIP 480,58 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest v lokalite Fábryho ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
27. ZIP 646,14 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa v rámci stavby: Dostavba chodníka pozdĺž komunikácie vetvy E – Novobanská ulica, pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
28. ZIP 475,63 KB Prenájom pozemku v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest v lokalite Kalinovská ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
29. ZIP 758,6 KB Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby - Parkovisko, Parčík Jozefa Psotku, Košice, pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
30. ZIP 778,17 KB Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby - Parkovisko, Mudroňova ul. Košice, pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
31. ZIP 733,24 KB Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby - Parkovisko, Užhorodská ul. Košice, pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
32. ZIP 798,22 KB Prenájom pozemkov časti parciel, k. ú. Skladná, Južné mesto z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre obchodnú spoločnosť SAFRAN Slovakia, a.s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
33. ZIP 1,14 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Košickú futbalovú arénu a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom výstavby futbalového štadióna PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 147,29 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priest. v nehnuteľnosti na ul. Československej armády č. 21 v Košiciach nachádzajúcej sa v k.ú. Letná v Košiciach pre Inštitút vzdelávania seniorov n. o. za 1 € bez DPH/ročne... PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
35. ZIP 148,51 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priest. v objekte OC na ulici Krčméryho 2 - 4 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Luník v Košiciach pre Mestskú časť Košice - Luník IX za 1 € bez DPH/ročne z dôvodu hod. os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 486,24 KB Výmenníky na uliciach Obrody a Brigádnická – zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 628,25 KB Zverenie pozemkov mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 509,21 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Mestskej časti Košice – Krásna v lokalite ulíc Golianova, Keldišova a sv. Gorazda v k. ú. Krásna PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 1,54 MB Zverenie nehnuteľnosti parciel registra C KN č. 133, 349/1, 351 a 354/1, k. ú. Šebastovce do správy MČ Košice – Šebastovce PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 579,43 KB Odňatie časti pozemku v k. ú. Luník zo správy MČ Košice - Luník IX a následný dlhodobý prenájom pozemkov pre MČ Košice – Luník IX za účelom investičnej akcie - výstavby bytov a nového centra samosprávy z dôvodu hod. os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 973,83 KB Odplatný prevod stavby: Verejného osvetlenia chodníkov na Baltickej ul. v Košiciach, od MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
42. ZIP 1,15 MB Odplatný prevod – parkoviska na Považskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
43. ZIP 890,93 KB Bezodplatný prevod stavby - Parkovisko Bukovecká od spoločnosti Labaš s.r.o. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
44. ZIP 541,46 KB Umiestnenie sochy kniežaťa Rastislava na Rastislavovu ulicu – nájom z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
45. ZIP 724,59 KB Olympijský pamätník – nájom pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
46. ZIP 293,84 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí (vodovod a kanalizácia) na pozemkoch mesta Košice, k. ú. Huštáky, Kuzmányho ul. v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
47. ZIP 643,88 KB Pokračovanie rokovania o prerušenom bode z II. zasadnutia MZ v Košiciach zo dňa 09.02.2015 - Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokat. cirkvou, farnosťou Košice – Sídl. Ťahanovce ... PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
48. ZIP 1,3 MB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a P. J. a R. J. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
49. ZIP 893,5 KB Zámena časti pozemkov v k. ú. Letná medzi mestom Košice a spol. VSH development, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
50. ZIP 714,36 KB Zámena cestnej komunikácie a dažďovej kanalizácie na Suchodolinskej ulici vo vlastníctve VVS, a.s. za časť kanalizácie Šebastovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
51. ZIP 1,18 MB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa formou priameho predaja v lokalite Nešporovej ulice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
52. ZIP 779,5 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
53. ZIP 939,09 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
54. ZIP 931,01 KB Uplatnenie si predkupného práva k nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 323/175 v k. ú. Jazero v podiele 1/4 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
55. ZIP 994,87 KB Prevod pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre manželov P. B. a M. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
56. ZIP 1,13 MB Prevod časti pozemkov v k. ú. Jazero pre Bc. G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
57. ZIP 657,25 KB Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 3823 v k. ú. Nové Ťahanovce na MOTOR – CAR Košice s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
58. ZIP 391,87 KB Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves na MČ Košice – Košická Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
59. ZIP 957,04 KB Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre Ing. J. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
60. ZIP 948,17 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. F. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
61. ZIP 903,67 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre M. K. a J. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
62. ZIP 914,75 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. K. Č., rod. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
63. ZIP 1,04 MB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť MM Invest Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
64. ZIP 680,1 KB Prevod pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť Podnikateľské centrum Popradská Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
65. ZIP 1,01 MB Prevod spoluvlastníckeho podielu a prevod nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Myslava na A. T. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
66. ZIP 926,19 KB Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 344 zo dňa 14.12.2015 a zároveň schválenie prevodu pozemkov v k. ú. Ťahanovce pre Ing. J. S. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
67. ZIP 282,17 KB Návrh na zrušenie uznesení MZ č. 929 zo dňa 27.08.1998 a č. 105 zo dňa 17.05.1999 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
68. ZIP 263,33 KB Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 605 zo dňa 15.04 2013 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
69. ZIP 824,02 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre B. A. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
70. ZIP 685,97 KB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre B. B. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
71. ZIP 580,58 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. I. G., PhD. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
72. ZIP 789,28 KB Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto pre manželov H., p. J. a manželov B. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
73. ZIP 656,41 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre A. K. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
74. ZIP 933,16 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre GALLA centrum s.r.o. pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
75. ZIP 1,14 MB Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na Moris Slovakia s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
76. ZIP 874,74 KB Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 265/1 v k. ú. Košické Hámre na M. N. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
77. ZIP 1,04 MB Prevod pozemkov pod stavbou, vrátane priľahlej plochy v k. ú. Terasa na Michalovskej ulici pre Gorilla Gym, športový klub PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
78. ZIP 1,06 MB Prevod pozemku pod časťou komunikácie v k. ú. Južné mesto pre spol. Palm Corp s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
79. ZIP 1,21 MB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre P. B. a manželku Š., rod. Š. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
80. ZIP 937,65 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Mgr. R. L. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
81. ZIP 1,55 MB Prevod nebytového priestoru pre nájomcu MILK-AGRO, spol. s r.o. v dome na ul. Jánošíkova 9, 10 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
82. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XI. zasadnutia MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
83. --- Interpelácie poslancov MZ
84. --- Dopyty poslancov MZ
85. --- Rôzne
86. --- Záver