Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIV

XIV. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 27.02.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 664 - 735
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
27. februára 2017 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 684,47 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XII. zasadnutia MZ dňa 12.09.2016 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 494,09 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XIII. zasadnutí MZ dňa 12.12.2016 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
3. ZIP 1,98 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 256,04 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 45 trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. ZIP 1,29 MB Návrh VZN mesta Košice o zmene hranice mestskej časti Košice - Barca a mestskej časti Košice - Juh PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 416,67 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc: Ulica Strážovská a Ulica Súľovská PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 462,18 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice - Ulica nad cintorínom PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 444,77 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc: Ulica pri studničke, Ulica na Polianku, Ulica na prednom záhumní a Ulica na zadnom záhumní PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 644,37 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc: Ulica Zelená stráň a Ulica ku Gederu PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 82,85 KB
ZIP 8,48 MB
Územný plán zóny Košice - Slivník PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 82,85 KB
ZIP 4,14 MB
Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2016 do 31.12.2016 PREDKLADÁ: p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MsP Košice
12. --- Návrh na udelenie Ceny mesta Košice - pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 254,99 KB Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 301,1 KB Návrh na rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
15. ZIP 346,04 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prior. os 1 – Bezpečná a ekol. doprava v regiónoch... PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
16. ZIP 516,99 KB Predloženie 11 žiadostí o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre obnovu resp. zriadenie odb. učební a škol. knižníc pre ZŠ... PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
17. ZIP 269,04 KB Návrh na zmenu Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
18. ZIP 247,44 KB Košice EYOF 2021 – Európsky olympijský festival mládeže, Organizačný výbor – zloženie za mesto PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
19. ZIP 320,03 KB Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
20. ZIP 2,87 MB Zverenie nehn. majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl a šk. zariadení a oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 1122 z 27.04.2010 a uznesenia č. 259 z 30.10.2003 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
21. ZIP 371,5 KB Rozšírenie prenajatých nebyt. priestorov v objekte zrušenej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hod. os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
22. ZIP 247,94 KB Prenájom telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte ZŠ Belehradská 21 v Košiciach pre nájomcu Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice – Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
23. ZIP 146,05 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestoru v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach na 1 € pre obč. združenie USMEJ SA NA MŇA z dôvodu hod. os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
24. ZIP 149,35 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestoru v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach pre spoločnosť AULA promotion o viac ako 50 z dôvodu hod. os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
25. ZIP 284,85 KB Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 61 zo dňa 09.02.2015 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
26. ZIP 1 MB Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto medzi mestom Košice a ASBIS SK spol. s r. o. s fin. vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hod. os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
27. ZIP 725,04 KB Zámena nehnuteľností - pozemkov a stavby v k. ú. Terasa vo vlastníctve Slovenskej republiky za pozemky a stavby v k. ú. Grunt a k. ú. Furča vo vlastníctve mesta Košice z dôvodu hod. os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
28. ZIP 849,1 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a V. N. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
29. ZIP 1,03 MB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves a k. ú. Terasa medzi mestom Košice a G. E. a R. N. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
30. ZIP 1,64 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto na dobu určitú pre CASSOSPORT s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
31. ZIP 486,85 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre spoločnosť TimeHouse Slovakia, s.r.o. za účelom realizácie spoločensko-kultúrneho a športového centra z dôvodov hod. os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
32. ZIP 1,29 MB Odplatný prevod stavby – parkovacích a spevnených plôch, ako aj chodníka na ul. Výstavby v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
33. ZIP 1,67 MB Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Brigádnickej a Ružínskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 2,06 MB Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Kisdyho a Vodárenskej ul. č. 15-19 a 21-25 v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
35. ZIP 1,75 MB Odplatný prevod zrekonštruovaného detského ihriska na Adlerovej ul. č. 19 od MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 1,12 MB Odplatný prevod stavebného objektu SO 620-01 Verejné osvetlenie vo vlastníctve MM Invest Košice s.r.o. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 1,71 MB Odplatný prevod zmodernizovaných detských ihrísk na ul. Gerlachovská 12-22 a v lokalite Cesta pod Hradovou 34-36 od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 1,7 MB Odplatný prevod zmodernizovaných detských ihrísk - Park duklianskych obetí 1-5 a ul. Študentskej 12-13 od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 1,17 MB Bezodplatný prevod stavieb komunikácie, parkoviska a chodníka na Idanskej ul. v Košiciach od spoločnosti HOUSE development s.r.o. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 941,88 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre J. Š. a G. Š. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 690,07 KB Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre A. D., Ing. J. D. a manželku I., I. P. a B. T. a manželku O. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
42. ZIP 696,41 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Doc. JUDr. J. S. PhD., D. Š., M. Š., P. G., J. L. a manželku A. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
43. ZIP 658,7 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre R. F., Z. M., JUDr. V. V. a manželku M., Ing. D. I. a manželku R. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
44. ZIP 722,96 KB Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky pre Ing. P. S., P. B., Ing. P. B. a M. B. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
45. ZIP 770,96 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre MUDr. V. H., D. Z., Ing. G. S., S. A., P. M., JUDr. A. T., J. Š., G. K., M. M., Mgr. M. B., MUDr. J. L. a manželku A., Ing. P. H. a manželku A., ... PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
46. ZIP 738,21 KB Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre O. B., Ing. M. J., V. P., JUDr. J. Č. a manželku E., L. R. a manželku K., M. T. a manželku V., Ing. J. S. a manželku A., J. K. a manželku G. a M. B. a manželku J., M. H., Ing. M. H. a Ľ. K. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
47. ZIP 656,71 KB Prevod pozemku v k. ú. Furča pre V. C. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
48. ZIP 754 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre MVDr. J. K. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
49. ZIP 426,28 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ulica Festivalové námestie Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Huštáky v prospech VVS a.s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
50. ZIP 609,2 KB Odplatné nadobudnutie (kúpa) časti pozemku v k. ú. Južné mesto do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
51. ZIP 615,24 KB Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemkov v k. ú. Južné mesto do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
52. ZIP 1,18 MB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
53. ZIP 1,86 MB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Východoslovenskou distribučnou, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
54. ZIP 879,21 KB Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 1279/87 v k. ú. Jazero na Ľ. K. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
55. ZIP 1,25 MB Prevod časti pozemkov v k. ú. Terasa pre GMT Plus, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
56. ZIP 893,39 KB Prevod pozemku v k. ú. Jaklovce pre Košický samosprávny kraj z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
57. ZIP 810,88 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Ing. J. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
58. ZIP 837,15 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Košické Hámre priamym predajom Ing. P. Ď. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
59. ZIP 1,06 MB Priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. M. Š. a Ing. A. Š. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
60. ZIP 1,25 MB Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Terasa pre G. T. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
61. ZIP 604,15 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka NP Spoločnosť priateľov Jogy Košice, dobrovoľná organizácia (dvor Hlavná 55-Kováčska 16) PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
62. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIII. zasadnutia MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
63. --- Interpelácie poslancov MZ
64. --- Dopyty poslancov MZ
65. --- Rôzne
66. --- Záver