Prejsť na obsah

Zasadnutie: XV

XV. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 24.04.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
24. apríla 2017 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 1,83 MB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XIV. zasadnutí MZ dňa 27.02.2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 1,56 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 82,85 KB
ZIP 4,05 MB
Návrh Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
4. ZIP 392,97 KB Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. ZIP 82,85 KB
ZIP 92,1 MB
Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 2,84 MB Návrhy riešenia lokality Borovicový háj s finančným dopadom na rozpočet mesta PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 82,85 KB
ZIP 8,47 MB
Územný plán zóny Košice - Slivník PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 470,21 KB Rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine Psychosociálneho centra, Löfflerova 2, 040 01 Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 777,09 KB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2016 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 2,1 MB Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2016 - 2020 (2025) PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
11. ZIP 272,3 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špec. cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a preprav. kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej) ... PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
12. ZIP 82,85 KB
ZIP 6,09 MB
Menovanie dvoch členov správnej rady CIKE, n. o. v zmysle čl. V. ods. 7 štatútu neziskovej organizácie PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
13. ZIP 710,12 KB Menovanie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 594,4 KB Návrh na odňatie časti zvereného majetku mesta Košice – pozemku v areáli ZŠ Slobody 1, Košice a oplotenia šport. areálu zo správy ZŠ Slobody 1, Košice a návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia majetku PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
15. ZIP 269,9 KB Návrh na vyradenie MŠ Lorinčík 15, Košice (MČ Košice - Lorinčík) a jej súčastí zo siete škôl a škol. zariadení a zaradenie Elokovaného pracoviska Lorinčík 15, Košice a ŠJ Lorinčík 15, Košice ako súčasť MŠ Turgenevova 7, Košice do siete škôl a ... PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
16. ZIP 272,58 KB Návrh na vyradenie MŠ Bystrická 34, Košice - Pereš (MČ Košice - Pereš) a jej súčasti zo siete škôl a šk. zar. a zaradenie Elokovaného pracoviska Bystrická 34, Košice - Pereš a ŠJ Bystrická 34, Košice - Pereš ako súčasť MŠ Nešporova 28, Košice ... PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
17. ZIP 294,95 KB Schválenie spolufinancovania projektov základných škôl v zriaď. pôsobnosti mesta Košice v rámci Op. programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom - V základnej škole úspešnejší PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
18. ZIP 622,48 KB Prenájom lesných investičných a neinvestičných ciest slúžiacich lesnému hospodárstvu - odsúhlasenie doby nájmu pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
19. ZIP 654,47 KB Podnájom pozemkov v k. ú. Ružín a Malá Lodina PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
20. ZIP 1,5 MB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby - Uzamykateľné kontajneroviská - z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
21. ZIP 881,87 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest na Postupimskej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
22. ZIP 843,46 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby: Verejné osvetlenie hrádza – lesopark, z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
23. ZIP 736,41 KB Prenájom časti pozemkov za účelom realizácie stavby: Parkovisko, Parčík Jozefa Psotku Košice, pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa – rozšírenie predmetu nájmu PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
24. ZIP 461,3 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia parkovacích plôch na ul. Obrody, Humenskej, Tr. SNP 75, Mikovíniho 45 - 49 pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
25. ZIP 579,23 KB Prenájom časti pozemku na Budanovej ul. v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MČ Košice – Kavečany za účelom realizácie a užívania chodníka pre peších PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
26. ZIP 279,8 KB Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 322 zo dňa 14.12.2015 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
27. ZIP 551,6 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Košice – Sever – Kostolianska ulica - vodovod, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Severné mesto v prospech VVS, a.s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
28. ZIP 958,4 KB Odplatný prevod parkoviska na ul. Študentská – Odborárska v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Sever, do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
29. ZIP 1,13 MB Odplatný prevod stavby fitness v parku Hroncova od MČ Košice – Sever PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
30. ZIP 1,07 MB Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná trieda 76 – 86 II. etapa od MČ Košice – Sever PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
31. ZIP 1,08 MB Odplatný prevod chodníka – prepojenie ulíc Tr. arm. gen. Svobodu – Krosnianska v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
32. ZIP 999,66 KB Odplatný prevod zrekonštruovaného detského ihriska a fitness v Parku duklianskych obetí od MČ Košice – Sever PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
33. ZIP 938,32 KB Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná trieda 76-86 I. etapa od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 904,49 KB Odplatný prevod detského ihriska – workout, v Parku duklianskych obetí č. 2-6 od MČ Košice – Sever PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
35. ZIP 980,24 KB Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 631 zo dňa 12.12.2016 ohľadom bezodplat. prevodu stavby SO 005 Verejného osvetlenia od spoločnosti JALES-STAV s.r.o. a Terrachem s.r.o. a Odplatný prevod stavby SO 005 Verejného osvetlenia ... PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 846,36 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre ARTEAM s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 725,2 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Š. R. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 780,79 KB Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre L. S. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 584,96 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku a garáží v k. ú. Terasa do správy Mestskej časti Košice – Západ PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 649,75 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Južné mesto PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 527,17 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
42. ZIP 1,06 MB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
43. ZIP 1,31 MB Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemku v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Obchodnej spoločnosti Panská s.r.o. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
44. ZIP 1,37 MB Odplatné nadobudnutie (kúpa) častí pozemkov v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Slovenského plynárenského priemyslu a.s. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
45. ZIP 1,33 MB Odplatné nadobudnutie (kúpa) časti pozemku v k. ú. Skladná vo vlastníctve Košická aréna - občianske združenie do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
46. ZIP 990,7 KB Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemkov v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve Ing. A. K. a Ing. V. K. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
47. ZIP 1,13 MB Prevod nehnuteľností v k. ú. Skladná medzi mestom Košice a CTR business center III., a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
48. ZIP 1,12 MB Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 270 na parcele č. 827 v k. ú. Terasa, Uherova 3, Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
49. ZIP 743,42 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť V-vital, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
50. ZIP 1,29 MB Prevod časti pozemku v k. ú. Sokoľ na Ing. E. N. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
51. ZIP 1 MB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre M. R., MBA a MUDr. E. R., MBA PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
52. ZIP 1,19 MB Priamy predaj pozemku za podmienky zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemky v k. ú. Skladná pre M. R. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
53. ZIP 1010,6 KB Prevod pozemkov v k. ú. Kostoľany nad Hornádom pre JUDr. V. V., Ing. I. V. a N. V. v rovnakom podiele 1/3 k celku PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
54. ZIP 952,28 KB Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre J. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
55. ZIP 930,81 KB Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre O. J. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
56. ZIP 1 MB Prevod nehnuteľnosti na ul. Gerlachovská ul. č. 34 v Košiciach pre spoločnosť Línia KE, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
57. ZIP 1,17 MB Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka nebytového priestoru J
58. ZIP 1,55 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis s.r.o. v dome na ul. Komenského č. 39 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
59. ZIP 175,13 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIV. zasadnutia MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
60. --- Interpelácie poslancov MZ
61. --- Dopyty poslancov MZ
62. --- Rôzne
63. --- Záver