Prejsť na obsah

Zasadnutie: XVI

XVI. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 19.06.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
19. júna 2017 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 533,7 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XV. zasadnutí MZ dňa 24.04.2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 1,65 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 82,85 KB
ZIP 10,94 MB
Záverečný účet mesta Košice za rok 2016 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
4. ZIP 1,93 MB Petícia za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. ZIP 3,36 MB Informatívna správa o pilotnom projekte budovania uzamykateľných a podzemných kontajnerovísk v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 1,47 MB Oprava grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Myslava 2012 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 270,64 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo II. SKR 2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 273,98 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo III. SKR 2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 230,07 KB Predloženie 3 žiadostí o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu, prior. osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na živ. prostredie ... PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
10. ZIP 298,07 KB Predloženie žiadosti o NFP na projekt: Revitalizácia Mlynského náhona v Košiciach, v rámci Int. reg. op. programu, prior. osi 4 - Zlepšenie kvality života ... PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
11. ZIP 274,17 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 - názov projektu: „Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 278,92 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 - za účelom realizácie projektu: Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD DPMK, a. s. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 292,1 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci ROP, Prioritná os 1 - za účelom realizácie projektu: Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
14. ZIP 568,98 KB Prevod 29 podielu Mesta Košice na základnom imaní spoločnosti KOSIT a.s. – uplatnenie predkupného práva spoločnosťou WOOD Waste Management Ltd. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
15. ZIP 82,85 KB
ZIP 5,99 MB
Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o. za rok 2016 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
16. ZIP 262,69 KB Návrh VZN mesta Košice o zrušení Materskej školy Bystrická 34, Košice a jej súčasti PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
17. ZIP 264,92 KB Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Bystrická 34, Košice ako súčasť Materskej školy, Nešporova 28, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
18. ZIP 262,42 KB Návrh VZN mesta Košice o zrušení Materskej školy Lorinčík 15, Košice a jej súčasti PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
19. ZIP 263,6 KB Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Lorinčík 15, Košice ako súčasť Materskej školy, Turgenevova 7, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
20. ZIP 416,66 KB Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Viedenská 34, Košice ako súčasť Materskej školy, Budapeštianska 1, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
21. ZIP 581,68 KB Prenájom ihriska priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v areáli Základnej školy Krosnianska 2 v Košiciach pre nájomcu Futbalový klub Košická Nová Ves PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
22. ZIP 320,74 KB Prenájom priestorov za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa na dobu určitú 20 rokov a rozšírenie už prenajatých priestorov priamym nájmom z dôvodu hod. os. zr. v objekte ZŠ Slobody 1 ... PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
23. ZIP 977,1 KB Odňatie zvereného nehnut. majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy CVČ Orgovánová 5, Košice a zverenie nehnut. majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Krosnianska 2 ... PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
24. ZIP 266,77 KB Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
25. ZIP 977,1 KB Zverenie nehnuteľností parciel registra E KN č. 351, 385/53 k. ú. Barca do správy MČ Košice - Barca PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
26. ZIP 1,7 MB Odňatie nehnuteľnosti zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a zverenie pozemkov do správy MČ Košice – Juh PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
27. ZIP 1,49 MB Zámena spoluvlastníckych podielov na častiach pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce so spoločnosťou SOFT SYSTÉM DEVELOPMENT, s.r.o. z dôvodu osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
28. ZIP 146,74 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Košice – mesto o viac ako 50 ... PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
29. ZIP 368,33 KB Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad jazerom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
30. ZIP 762,58 KB Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa v k. ú. Furča pre M M Potraviny, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
31. ZIP 449,64 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom revitalizácie detského ihriska na Meteorovej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
32. ZIP 414,96 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektu: Revitalizácia parku pri OC Erika, v k. ú. Terasa z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
33. ZIP 843,5 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 1,04 MB Odplatný prevod parkoviska na Rastislavovej ul. č. 28 - 32 v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Juh, do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
35. ZIP 1,22 MB Odplatný prevod chodníkov ul. Krosnianska – Zupkova v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov, do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 1,31 MB Odplatný prevod dopravných stavieb – komunikácia, chodníky a verejné osvetlenie od spoločnosti TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 991,12 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto, Kavečianska cesta PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 1,06 MB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 1,05 MB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Jazero na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 291,74 KB Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 568 zo dňa 12.9.2016 a súčasne schválenie prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto pre P. B. a manželku Š., rod. Š. z dôvodu hodného os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 368,34 KB Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 399 zo dňa 14.3.2016 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
42. ZIP 429,1 KB Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 667 zo dňa 17.6.2013 v znení uznesenia č. 260 zo dňa 21.8.2015 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
43. ZIP 822,17 KB Prevod pozemkov v k. ú. Grunt na TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
44. ZIP 1,04 MB Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre spoločnosť SKEBYT spol. s r.o. Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
45. ZIP 788,16 KB Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre spoločnosť CLEANJET s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
46. ZIP 938,22 KB Prevod pozemku pod trafostanicou v k. ú. Stredné mesto pre VSD, a.s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
47. ZIP 664,85 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre V. D. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
48. ZIP 728,26 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MVDr. Ľ. G. a RNDr. Z. G., PhD. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
49. ZIP 532,63 KB Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre J. R. a manželku M. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
50. ZIP 1022,99 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. K. J. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
51. ZIP 861,94 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. D. T. a Mgr. M. K. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
52. ZIP 647,54 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Južné mesto pre D. Z. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
53. ZIP 1,25 MB Prevod časti pozemku registra E KN parc. č. 1053 v k. ú. Ťahanovce na M. G. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
54. ZIP 868,16 KB Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na Slnečnej ulici pre spol. DERMAKLINIK, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
55. ZIP 1,02 MB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre G. T. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
56. ZIP 1,13 MB Prevod nehnuteľností v k. ú. Severné mesto medzi mestom Košice a HPK engineering a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
57. ZIP 930,32 KB Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves formou zámeny s Ing. J. K. a manž. G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
58. ZIP 1,07 MB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre JUDr. M. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
59. ZIP 788,56 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre A. P. a Ing. M. B. v rovnakom podiele ? k celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
60. ZIP 1,36 MB Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 12, 14, 16, 18 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
61. ZIP 1,51 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Boards Advertising s.r.o. v dome na ul. Stará baštová č. 7 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
62. ZIP 1,67 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu E. V. v dome na ul. Alžbetina č. 29 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
63. ZIP 173,88 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XV. zasadnutia MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
64. --- Interpelácie poslancov MZ
65. --- Dopyty poslancov MZ
66. --- Rôzne
67. --- Záver