Prejsť na obsah

Zasadnutie: II

II. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 09.02.2015
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

II. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
9. februára 2015 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 14,13 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od ustanovujúceho rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 905,22 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2014 do 31.12.2014 PREDKLADÁ: p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka
3. ZIP 2,07 KB
ZIP 15,33 MB
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 740,73 KB Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2015 – 2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. ZIP 268,02 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXV. rokovania MZ dňa 16.06.2014 z predchádzajúceho volebného obdobia a ustanovujúceho rokovania MZ v Košiciach zo dňa 08.12.2014 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
6. ZIP 1,04 MB Upozornenie prokurátora - návrh na zmenu § 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 534,93 KB Upozornenie prokurátora - návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpad. vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 2,06 KB
ZIP 15,04 MB
Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 227,83 KB Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 656 zo dňa 17.06.2013 - Informácia o návrhoch na nové členenie mestských častí mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 494,5 KB Návrh na zmenu a rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. č. 5, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 249,13 KB Zmena v zložení orgánov združení, v neziskových organizáciách a v ďalších právnických osobách, v ktorých je mesto Košice zakladateľ alebo člen PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 393,92 KB Zmena štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena Stanov akciovej spoločnosti PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 365,8 KB Rozdelenie výkonu oprávnení Mesta Košice ako spoločníka alebo akcionára v obchodných spoločnostiach medzi primátora a námestníkov primátora PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 273,35 KB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
15. ZIP 268,57 KB Návrh na zmenu Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
16. --- Návrh na udelenie Ceny mesta Košice - pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2015 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
17. ZIP 221,03 KB Voľba člena Mestskej rady v Košiciach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
18. ZIP 228,27 KB Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
19. ZIP 285,85 KB Návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
20. ZIP 267,84 KB Návrh na zaradenie Jazykovej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice ako súčasť Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
21. ZIP 811,81 KB Odňatie časti nehnuteľného majetku mesta – budovy zrušenej Materskej školy Tatranská 10, Košice zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
22. ZIP 583,11 KB Prenájom pozemku v areáli Materskej školy Jenisejská 24, Košice pre Združenie rodičov pri Materskej škole Jenisejská 24, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
23. ZIP 477,97 KB Prenájom priestorov v objekte zrušenej Materskej školy Jegorovovo nám. č. 5, Košice pre Mgr. J. B., IČO: 47 852 119, Kurská 21, Košice (prevádzkovanie jaslí) ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
24. ZIP 317,47 KB Rozšírenie prenajatých priestorov v objekte zrušenej Materskej školy Tatranská 10, Košice pre nájomcu – Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
25. ZIP 612,5 KB Výstavba multifunkčného športového gymnastického centra pre deti a mládež na ZŠ Trebišovská 10 – súhlas na výstavbu a prenájom ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
26. ZIP 912,56 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Základnej školy Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II č. 1, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
27. ZIP 2,06 KB
ZIP 176,3 MB
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode zo XVII. rokovania MZ dňa 17.06.2013: Koncepcia statickej dopravy v meste Košice – návrh spoločnosti EEI s.r.o. Bratislava PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
28. ZIP 854,76 KB Zrušenie uznesení MZ v Košiciach č. 697 zo dňa 17.06.2013, č. 1038 zo dňa 16.06.2014 a č. 1106 zo dňa 08.09.2014 k prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
29. ZIP 786,84 KB Usporiadanie vlastníckych vzťahov medzi A. R. a mestom Košice formou zámeny pozemkov v k. ú. Brody a Košická Nová Ves PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
30. ZIP 1,52 MB Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bezodplatný prevod pozemkov pre mesto Košice v k. ú. Nové Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
31. ZIP 2,09 MB Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a TH STAVBYT s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
32. ZIP 992,99 KB Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
33. ZIP 674,16 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 266,16 KB Zverenie pozemku a detského ihriska na ulici Kuzmányho č. 13 do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
35. ZIP 271,43 KB Zverenie stavby „Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice“ do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 265,17 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Národná trieda Košice, na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 264,59 KB Zriadenie vecného bremena pre stavbu: Rekonštrukcia kanalizácie dvora Komenského, Letná, Park Angelinum, za jednorazovú fin. náhradu za trvalé zriadenie vecného bremena vo výške 1,- €, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 257,98 KB Odplatný prevod dokončenej investície Verejného osvetlenia parkoviska pri splave na Jenisejskej ul., vo vlastníctve MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- € PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 258,19 KB Odplatný prevod dokončených investícií parkovacích plôch na ul. Oštepovej, Košice vo vlastníctve MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- € PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 258,05 KB Odplatný prevod dokončených investícií parkovacích plôch na ul. Krakovskej, Košice vo vlastníctve MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- € PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 258,26 KB Odplatný prevod dokončenej investície - Parkovacie státia na Miškoveckej ul. v Košiciach, zrealizovanej v rámci riešenia statickej dopravy, vo vlastníctve MČ Košice – Juh, Smetanova 4, Košice do vlastníctva mesta Košice ... PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
42. ZIP 258,47 KB Odplatný prevod časti komunikácie, spevnenej plochy a parkoviska (SO 101-01, SO 102-01, SO 101-02b) – PANORAMA – do majetku mesta PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
43. ZIP 259,11 KB Odplatný prevod časti komunikácie, spevnenej plochy a parkoviska (SO 101-03, SO 101-01, SO 102-01) – PANORAMA – do majetku mesta PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
44. ZIP 113,07 KB Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
45. ZIP 386,78 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Severné mesto priamym predajom PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
46. ZIP 1,03 MB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Košické Hámre formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
47. ZIP 1,17 MB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj budovy (bývalej kotolne) a pozemku v k. ú. Jazero na Azovskej ulici č. 1/A PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
48. ZIP 884,86 KB Prevod pozemku pod stavbou garáže v k. ú. Terasa pre Ing. A. K. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
49. ZIP 1,29 MB Prevod nehnuteľností formou zámeny medzi mestom Košice v k. ú. Terasa a Ing. R. R. v k. ú. Pereš z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
50. ZIP 1,17 MB Prevod pozemkov v k. ú. Poľov pre spoločnosť BIRENTAL, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
51. ZIP 603,08 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Mgr. E. R., rod. V. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
52. ZIP 1015,5 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou sv. Gorazda a spoločníkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
53. ZIP 2 MB Odpredaj majetku mesta Košice - elektrického nadzemného vzdušného vedenia, vrátane podperných bodov v úseku Haniska - Ľudvíkov dvor spoločnosti VSD, a.s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
54. ZIP 758,74 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť DAJAN SK, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
55. ZIP 632,75 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť E-Cent, s.r.o. PREDKLADÁ: Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť E-Cent, s.r.o.
56. ZIP 523,83 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1109 zo dňa 08.09.2014 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
57. ZIP 711,72 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre L. M. a I. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre L. M. a I. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
58. ZIP 820,72 KB Prenájom pozemku na Nám. L. Novomeského v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Kulturistický oddiel VETERINARY BODYBUILDING CLUB KOŠICE za účelom realizácie a prevádzkovania fitness parku PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
59. ZIP 439,41 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Stredné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. za účelom realizácie protipovodňových opatrení na rieke Hornád PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
60. ZIP 162,2 KB Prenájom športovej haly a pozemku na Hviezdoslavovej ul. v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre GOOD ANGELS s.r.o. za účelom jej prevádzkovania PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
61. ZIP 1,65 MB Predaj nebytového priestoru pre bea vukusic, s.r.o. v dome na Hlavnej ulici č. 18 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
62. ZIP 368,29 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 871 zo dňa 16.12.2013 – Predaj nebytového priestoru v dome na ul. Podtatranského č. 2 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
63. ZIP 231,21 KB Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parc. č . 2954/7 k NP č.12-1, k NP č. 12-5, k NP č. 12-6 na Laboreckej 1 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
64. --- Interpelácie poslancov MZ
65. --- Dopyty poslancov MZ
66. --- Rôzne
67. --- Záver