Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXI

XXI. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 18.06.2018
Dátum publikovania: 07.06.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

18. júna 2018 (pondelok) od 8.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok  „B“.

 

Návrh programu:

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1. ZIP 1,5 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
2. ZIP 509,6 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XX. zasadnutí MZ dňa 16.04.2018 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
3. ZIP 1,91 MB Petícia – nesúhlas občanov s realizáciou investičného zámeru – výstavbou novostavby bytového domu „Bernolákova 24 Košice“ PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
4. ZIP 149,35 KB Personálna zmena na pozícii náčelníka Mestskej polície mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
5. ZIP 915,35 KB Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice (nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi) PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
6. ZIP 1,79 MB Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci pre projekt zlepšenia infraštruktúry v Priemyselnom parku Košice - Pereš medzi Mestom Košice a spoločnosťou MH Invest II, s.r.o., Bratislava PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
7. ZIP 4,96 MB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
8. ZIP 2,26 MB Zadanie pre Územný plán zóny: Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
9. ZIP 2,21 MB Zadanie pre Územný plán zóny: Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
10. ZIP 2,28 MB Zadanie pre Územný plán zóny: Košice, obytná zóna Ludvíkov dvor I PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
11. ZIP 726,73 KB Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice - Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice (pravidlá prenajímania sociálnych bytov) PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
12. ZIP 261,98 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Drábova 3, Košice ako súčasť Základnej školy, Drábova 3, Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
13. ZIP 261,25 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Materskej školy, Masarykova 19/A, Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
14. ZIP 12,07 MB Záverečný účet mesta Košice za rok 2017 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
15. ZIP 1,16 MB Verejné osvetlenie mesta Košice – informácia o zrušení verejného obstarávania a zámer mesta Košice uskutočniť nové verejné obstarávanie na predmet zákazky - Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
16. ZIP 209,4 KB Zmena stanov spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. a schválenie kontrolóra športovej organizácie PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
17. ZIP 574,19 KB Správa o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja za rok 2015 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR, opatrenia prijaté na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a plnenie opatrení PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
18. ZIP 707,53 KB Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode zo XX. zasadnutia MZ dňa 16.04.2018 - Usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. pri prevádzkovaní parkovacích miest v rezidentských lokalitách PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
19. ZIP 313,28 KB Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
20. ZIP 401,38 KB Informatívna správa o projekte Mestská karta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
21. ZIP 639,66 KB Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2018 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
22. ZIP 59,76 MB Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2017 neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
23. ZIP 921,77 KB Košice EYOF 2021 – Európsky olympijský festival mládeže, Založenie a vznik neziskovej organizácie PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
24. ZIP 325,05 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z., Werferova 3, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
25. ZIP 920,28 KB Prenájom nebytového priestoru v objekte bývalej ZŠ Poľná 1 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
26. ZIP 324,37 KB Predĺženie nájmu nehnuteľného majetku priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte a areáli bývalej MŠ Petzvalova 2 v Košiciach pre nájomcu Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
27. ZIP 353,48 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej škole Belehradská 6, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
28. ZIP 1,11 MB Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – VN rozvádzač v areáli Kasární Kulturpark PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
29. ZIP 629,69 KB Prenájom časti pozemku parc. č. 1604/2 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stabilizácie a odvodnenia svahu – Benadova ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
30. ZIP 617,4 KB Prenájom častí pozemkov parc. č. 3144 a 1656/226 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavby Adlerova – parkovisko, z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
31. ZIP 475,54 KB Dlhodobý prenájom časti pozemkov pre MČ Košice – Luník IX na vybudovanie detského ihriska za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
32. ZIP 1,54 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby prístupových komunikácií, chodníkov, spevnených plôch a parkovísk v rámci stavby: Bytový dom Floriánska ulica, Košice, pre FLORIÁNSKA ROYAL s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
33. ZIP 840,33 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 1,44 MB Odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice zo správy Zoologickej záhrady Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
35. ZIP 1023,84 KB Zverenie nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Pereš do správy MČ Košice - Pereš PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 437,92 KB Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Myslava v lokalite pri Klimkovičovej ulici do správy Mestskej časti Košice - Myslava PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 2,53 MB Zverenie nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Poľov do správy MČ Košice - Poľov PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 750,21 KB Zverenie nehnuteľnosti – komunikácie Kapustná do správy MČ Košice – Barca PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 900,11 KB Zverenie pozemkov v lokalite ulice Benadova, k. ú. Furča, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 392,43 KB Zverenie majetku mesta Košice „ Areál DMS, Rastislavova 79, administratívna budova (AB1) - TZ - EÚ fondy“ do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 1,6 MB Zámena pozemkov v k. ú. Šaca medzi mestom Košice a Gréckokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Západ z dôvodu hodného osobitného zreteľa s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
42. ZIP 751,07 KB Zámena pozemkov v k. ú. Jazero vo vlastníctve Ing. J. S. za pozemky vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Sokoľ, Kostoľany nad Hornádom a Malá Vieska z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
43. ZIP 1,01 MB Zámena pozemkov v k. ú. Barca medzi mestom Košice a P. S. bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
44. ZIP 1,06 MB Zámena pozemkov v k. ú. Malá Lodina a Kostoľany nad Hornádom vo vlastníctve SR - Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. za pozemky v k. ú. Ružín a Malá Lodina vo vlastníctve mesta Košice bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
45. ZIP 847,79 KB Zámena pozemkov v k. ú. K. N. Ves so spol. SevenEleven s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
46. ZIP 922,85 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Letná 11, 13 v Košiciach vo vchode č. 11 formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
47. ZIP 1,21 MB Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou dobrovoľnej dražby v k. ú. Letná na Bocatiovej ulici PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
48. ZIP 641,63 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná na Vojvodskej ulici PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
49. ZIP 1,13 MB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Myslava na ulici Pod horou PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
50. ZIP 705,67 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Sokoľ PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
51. ZIP 924,43 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Krásna na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
52. ZIP 1,07 MB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - Tenisovej dvojhaly na Kostolianskej ceste v Košiciach v k. ú. Severné mesto formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
53. ZIP 1,55 MB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností - Hlavná 47 v k. ú. Stredné mesto formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
54. ZIP 1,29 MB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Doc. Ing. J. M., CSc. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
55. ZIP 1,9 MB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. V. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
56. ZIP 906 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre P. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
57. ZIP 794,45 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny s MUDr. A. Ch. a Mgr. K. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
58. ZIP 774,36 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a Ing. M. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
59. ZIP 749,04 KB Prevod nehnuteľností – bytov v bytovom dome Krčméryho 13, 15 a pozemku pod bytovým domom v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa s predkupným právom v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
60. ZIP 361,29 KB Prevod nehnuteľností – obytných domov na Podjavorinskej 10 a 12 a pozemkov pod uvedenými obytnými domami v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa s predkupným právom v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
61. ZIP 792,15 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Doc. MUDr. M. Š., CSc. a manželku MUDr. I. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
62. ZIP 743,2 KB Prevod pozemku v k. ú. Lorinčík pre D. E. a J. E. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
63. ZIP 975,9 KB Prevod častí pozemku v k. ú. Terasa do bezpodielového vlastníctva MUDr. T. P. a manželky MUDr. Z. P. a vlastníctva Ing. E. K., MBA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
64. ZIP 1,13 MB Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky pre Agentúru GES spol. s r. o. dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
65. ZIP 426,04 KB Prevod pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre I. K. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
66. ZIP 2,15 MB Prevod časti pozemku v k. ú. Košické Hámre na M. L. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
67. ZIP 555,19 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa priamym predajom R. V. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
68. ZIP 756,57 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre Š. Š. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
69. ZIP 807,72 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov pre Ľ. V. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
70. ZIP 974,02 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis s.r.o. v dome na ul. Hlavná č. 47 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
71. ZIP 1,14 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu I. T. „COMEX“ v dome na ul. Hlavná č. 55, Kováčska č. 16 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
72. ZIP 1,33 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu STOP RAT s.r.o. v dome na ul. Jarná č. 25 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
73. ZIP 1,1 MB Predaj voľného nebytového priestoru č. 1-3 pre vlastníka bytu Ing. G. T., CSc. PhD. v dome na ul. Hlavná 55, Kováčska 16 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
74. --- Interpelácie poslancov MZ
75. --- Dopyty poslancov MZ
76. --- Rôzne
77. --- Záver