Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXII

XXII. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 17.09.2018
Dátum publikovania: 07.09.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
17. septembra 2018 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

V čase od 10.30 hod. do 13.00 hod. bude zasadnutie MZ prerušené z dôvodu účasti vedenia mesta Košice na významnej udalosti, spoločnom zasadnutí vlád ČR a SR pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Počas prerušenia zasadnutia bude od 11.30 hod. podávaný obed.

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1. ZIP 3,49 MB Návrh ďalšieho postupu pri usporiadaní vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. pri prevádzkovaní parkovacích miest v zóne plateného parkovania PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
2. ZIP 696,06 KB Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice a návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
3. ZIP 583,84 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
4. ZIP 1,58 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
5. ZIP 543,79 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIX. zasadnutia MZ dňa 12.02.2018 do XXI. zasadnutia MZ dňa 18.06.2018 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
6. ZIP 611,43 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXI. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 18.06.2018 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
7. ZIP 1,52 MB Petícia týkajúca sa výstavby „Bytového domu s polyfunkciou“ na Idanskej ulici v navrhovanej podobe PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
8. ZIP 3,58 MB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2018 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
9. ZIP 6,86 MB Územný plán zóny - Košice Ludvíkov dvor – 18 RD PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
10. ZIP 15,29 MB Územný plán zóny - Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
11. ZIP 8,69 MB Územný plán zóny - Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
12. ZIP 6,6 MB Územný plán zóny Košice – Barca, Zmeny a doplnky 2017 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
13. ZIP 16,55 MB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
14. ZIP 838,64 KB Zásady pre zabezpečenie Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
15. ZIP 829,03 KB Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
16. ZIP 594,19 KB Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 111/2009 o určení názvu ulice - Žriedlová ulica PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
17. ZIP 628,64 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc - Ulica na Furmanci a Námestie sv. Vavrinca PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
18. ZIP 1,08 MB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice - Ulica k Zoologickej záhrade PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
19. ZIP 1,02 MB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice - Ulica Zelený dvor PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
20. ZIP 531,89 KB Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja za rok 2015 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
21. ZIP 316,15 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v prog. období 2014 – 2020, Prioritná os 3 Verejná osobná doprava, Špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu, pre projekt „Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia“ PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
22. ZIP 226,49 KB Predloženie Žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. Op. programu, prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver. službám a špecifického cieľa 2.1.1 časť B: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú pre projekt: „Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice – Krásna“ PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
23. ZIP 497,3 KB Možnosti financovania pre zabezpečenie kompostovacích zásobníkov (kompostérov) na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo zelene PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
24. ZIP 557,22 KB Verejné osvetlenie mesta Košice – informácia o stave prípravy podkladov pre verejné obstarávanie v súvislosti s dočasnou správou Dopravným podnikom mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
25. ZIP 146,02 KB Menovanie člena štatutárneho orgánu a členov dozornej rady v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. a informácia o stave výstavby futbalového štadióna PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
26. ZIP 1,22 MB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2017 – informatívna správa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
27. ZIP 275,67 KB Správa o využívaní a stave malometrážnych bytov za rok 2017 a 2018 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
28. ZIP 279,44 KB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a škol. zariadeniam PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
29. ZIP 263,04 KB Návrh VZN mesta Košice o zrušení Základnej školy, Masarykova 19/A, Košice a jej súčasti PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
30. ZIP 260,6 KB Návrh VZN mesta Košice o zrušení Materskej školy, Masarykova 19/A, Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
31. ZIP 262,95 KB Návrh VZN mesta Košice o zriadení Základnej školy s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice a jej súčastí PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
32. ZIP 252,97 KB Návrh na určenie výšky príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
33. ZIP 279,9 KB Schválenie spolufinancovania projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v rámci Op. prog. Ľudské zdroje na základe výzvy Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 319,01 KB Prenájom nebytového priestoru v objekte Základnej školy Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osob. zreteľa pre nájomcu Tanečný klub Meteor Košice, Krompašská 28, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
35. ZIP 770,47 KB Predĺženie nájmu nehnuteľného majetku priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osob. zreteľa v areáli ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach pre nájomcu Športový klub PYRAMÍDA KOŠICE, Opálová 25, Košice – Západ PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
36. ZIP 652,22 KB Návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – časti stavby a pozemku v objekte a areáli MŠ Družicová 5, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
37. ZIP 433,85 KB Prenájom športovej haly a pozemku na Hviezdoslavovej ul. v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre GOOD ANGELS s. r. o. a udelenie súhlasu k prenájmu tretím osobám PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 672,15 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom rekonštrukcie basketbalového ihriska na Važeckej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 608,42 KB Prenájom časti pozemku parc. č. 1656/136 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavby „Adlerova – Detské ihrisko“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 811,04 KB Prenájom častí pozemkov parc. č. 2951, 2960, 2954/168, 2954/169, 2954/170 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavby „Osvetlenie pri kostole Sv. rodiny“ z dôvodov hodných osob. zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 1,01 MB Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1038 zo dňa 12.02.2018 a prenájom častí pozemkov v k. ú. Luník na výstavbu rod. domov v rámci projektu „Budujeme nádej na Luníku IX v Košiciach“ z dôvodov hod. os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
42. ZIP 822,77 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Terasa pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby – Výstavba polopodzemných kontajnerov Tr. SNP 73, Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
43. ZIP 508,82 KB Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s. r. o. Košice - odňatie majetku určeného na vyradenie z nájmu a schválenie výšky nájomného z dôvodov hodných os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
44. ZIP 1,79 MB Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – umiestnenie Pamätníka obetiam židovského holokaustu v k. ú. Terasa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
45. ZIP 632,02 KB Priamy prenájom pozemku parcely E KN č. 2797/2, k. ú. Letná za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku pod informačnou tabuľou pre Košický samosprávny kraj z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
46. ZIP 530,92 KB Podnájom nebytových priestorov v OST 2613 na Stierovej 29 v Košiciach pre športový klub Koryo Taekwondo Slávia UPJŠ Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
47. ZIP 541,3 KB Podnájom nebytových priestorov v OST 2614 na Dénešovej ulici v Košiciach pre Združenie technických a športových činností základnú organizáciu MODEL KLUB VSŽ KOŠICE z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
48. ZIP 728,05 KB Odňatie pozemku zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
49. ZIP 491,12 KB Odňatie zo správy MČ Košice - Šaca a následný dlhodobý prenájom pozemkov a bytových domov na Nám. oceliarov č. 6, 10, 12 a 14 pre MČ Košice – Šaca z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
50. ZIP 650,21 KB Zverenie nehnuteľnosti pozemku E KN č. 255/502, k. ú. Poľov do správy MČ Košice - Poľov PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
51. ZIP 1,34 MB Zverenie majetku mesta Košice – „Detské ihrisko Fábryho 1, sídlisko Darg. hrdinov VII. okr. Košice – ihriská IV. OS “ a „Detské ihrisko Kpt. Jaroša 6 - 8 v MČ DH“ do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
52. ZIP 718,29 KB Zverenie stavby „Mestský park - Detské ihrisko do 6 rokov“ v katastrálnom území Stredné Mesto, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
53. ZIP 577,11 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Lomená Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej vod. spol., a. s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
54. ZIP 583,21 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Jilemnického Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslov, vod. spol., a. s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
55. ZIP 811,67 KB Budúca zámena nehnuteľností v k. ú. Stredné mesto medzi mestom Košice a ŠK ŠPORTHALA z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
56. ZIP 867,69 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Severné Mesto PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
57. ZIP 1,26 MB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Terasa na Nešporovej ulici v Košiciach formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
58. ZIP 793,99 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
59. ZIP 1,34 MB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Severné mesto v oblúku križovatky Huncovskej a Mengusovskej ulice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
60. ZIP 993,72 KB Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Terasa so spoločnosťou Investičná Správcovská, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
61. ZIP 829,02 KB Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Sokoľ a Malá Vieska so spoločnosťou Carmeuse Slovakia, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
62. ZIP 915,32 KB Prevod pozemku v k. ú. Skladná pre BYTY SERVIS, spol. s r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
63. ZIP 703,01 KB Prevod pozemkov pod garážami v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r. o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
64. ZIP 557,23 KB Prevod pozemku v k. ú. Kavečany pre Mgr. M. T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
65. ZIP 724,4 KB Prevod pozemkov v k. ú. Myslava pre Ing. J. B. a manž. G. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
66. ZIP 1,3 MB Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MVDr. T. D. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
67. ZIP 958,91 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Furča pre Z. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
68. ZIP 771,19 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné Mesto na Ing. I. V. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
69. ZIP 909,46 KB Prevod pozemku v k. ú. Jaklovce pre Mgr. PhDr. M. F. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
70. ZIP 740,95 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košická Belá pre Obec Košická Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
71. ZIP 368,12 KB Prevod pozemkov v k. ú. Železiarne na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
72. ZIP 1,09 MB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. K. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
73. ZIP 849,55 KB Prevod pozemkov v k. ú. Krásna do podielového spoluvlastníctva A. T. a D. H. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
74. ZIP 968,29 KB Prevod pozemku v k. ú. Košická Belá pod stavbou chaty vo vlastníctve Mgr. art. D. H. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
75. ZIP 727,14 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. A. A. a manželku H. a M. O. a manželku Š. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
76. ZIP 745,61 KB Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre V. B. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
77. ZIP 594,23 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Š. J. a manželku K. a M. M. a manželku L. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
78. ZIP 648,64 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. P. P. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
79. ZIP 581,23 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre M. R. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
80. ZIP 396,11 KB Predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre P. H. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
81. ZIP 826,39 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre V. K. a B. K. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
82. ZIP 503,58 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná na Vojvodskej ulici pre Ing. M. R. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
83. ZIP 708,06 KB Predaj nebytového priestoru č. 12-1 pre nájomcu MUDr. K. Š. v dome na ul. Tomášikova č. 19 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
84. ZIP 413,29 KB Návrh na vysporiadanie dlhu S. R. – Fly HOUSE vzniknutej titulom zmluvnej pokuty formou odpustenia dlhu alebo schválením splátkového kalendára PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
85. ZIP 278,96 KB Návrh na zrušenie uznesenia č. 1009 zo dňa 11.12.2017 – Predaj nebytového priestoru pre nájomcu S. R. - Fly HOUSE na ul. Fejova 5 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
86. ZIP 1022,6 KB Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Komenského č. 21 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
87. --- Interpelácie poslancov MZ
88. --- Dopyty poslancov MZ
89. --- Rôzne
90. --- Záver