Prejsť na obsah

Zasadnutie: III

III. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 27.04.2015
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 80 - 131
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

III. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
27. apríla 2015 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 2,13 KB
ZIP 13,06 MB
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
2. ZIP 291,26 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na II. rokovaní MZ dňa 09.02.2015 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
3. ZIP 1,55 MB Prerokovanie protestu prokurátora proti § 3 ods. 3 VZN mesta Košice č. 44 Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice a návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 44 ... PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
4. ZIP 234,33 KB Návrh VZN mesta Košice o podrobnostiach výkonu taxislužby a o prevádzkovom poriadku stanovíšť taxislužby na území mesta Košice (nariadenie o taxislužbe) PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. ZIP 2,12 KB
ZIP 4,28 MB
Územný plán zóny Košice – Kavečany 2014 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 2,12 KB
ZIP 12,89 MB
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2014 - č.95, 96, 97, 98 a 99 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 303 KB Návrh na doplnenie členov dozornej rady v neziskovej organizácii Perly Gotickej cesty n. o., Hlavná 26, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 219,4 KB Vstup mesta Košice do združenia CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., so sídlom Líšeňská 33a, 636 00 Brno PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 727,36 KB Koncepcia rozvoja športu v Košiciach na roky 2015 – 2020 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
10. ZIP 212,3 KB Doplnenie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
11. ZIP 150,86 KB Prenechanie školského majetku vo vlastníctve mesta Košice do nájmu ako dôvod hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa ŠK Keido Košice na ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
12. ZIP 662,34 KB Prenájom nebyt. priestorov a pozemku v objekte zrušenej Základnej školy Galaktická 9, Košice pre občianske združenie TVOJA ŠANCA Košice, IČO: 423 292 13, Európska trieda 11, Košice z dôvodu hod. os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
13. ZIP 150,97 KB Prenechanie škol. majetku vo vlastníctve mesta Košice do nájmu ako dôvod hodný os. zreteľa pre žiadateľa Gréckokatolícka eparchia Košice na zrušenej ZŠ Juhoslovanská 2, Košice nájomcovi Cirkevná základná škola s mat. školou sv. Gorazda PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
14. ZIP 151,43 KB Prenájom priestorov za nájomné z dôvodu hodného os. zreteľa v objekte zrušenej Materskej školy Jegorovovo nám. č. 5, Košice pre nájomcu Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Požiarnická 1, 040 01 Košice, IČO: 355 652 33 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
15. ZIP 205,9 KB Prenájom telocvične na Základnej škole Janigova 2, Košice a prenájom priestorov v objekte Základnej školy Starozagorská 8, Košice a mat. škôl na ulici Hemerkova 26, Za priekopou 57, Cottbuská 34, Húskova 45, Povstanie čes. ľudu 11, Čordákova 17 ... PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
16. ZIP 750,01 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta - viacúčelového ihriska do správy Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
17. ZIP 210,33 KB Prenájom časti pozemku pre žiadateľa Košický seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku za účelom realizácie ihrísk a správy areálu za 1 EUR/rok z dôvodov hodných os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
18. ZIP 1013,82 KB Zverenie nehnuteľností – budovy č. súpisné 47 a pozemkov parc. č. 457, 458 a 459/2, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
19. ZIP 413,4 KB Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
20. ZIP 967,7 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta – miestnych komunikácií pre IBV Vyšný Lorinčík do správy Mestskej časti Košice – Lorinčík PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
21. ZIP 275,27 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta – pozemkov pod miestnymi komunikáciami do správy Mestskej časti Košice – Krásna PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
22. ZIP 190,49 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach – dodatok č. 1 k zmluve č. 2013002119 zo dňa 30.09.2013, dodatok č. 3 k zmluve č. 2011001572 zo dňa 02.08.2011 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
23. ZIP 154,78 KB Zriadenie vec. bremena pre horúcovodné rozvody zrealizované v rámci stavby: Náhrada parného systému CZT horúcovodným, pre zásobovanie teplom sídliska Nad Jazerom – III. etapa v prospech žiadateľa Tepláreň Košice, a. s. ... PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
24. ZIP 182,32 KB Prenájom nehnuteľností – objektov Bufet Kamzík a Bufet Čierny vlk s príslušnými pozemkami v areáli Zoologickej záhrady Košice pre spoločnosť A.P.S. s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
25. ZIP 143,76 KB Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích (výmenníkových) staniciach v Mestskej časti Košice - Nad jazerom na dobu určitú na 20 rokov realizovaný formou obch. verejnej súťaže alebo dražby PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
26. ZIP 175,67 KB Rozšírenie účelu nájmu pozemkov Košickej detskej historickej železnice pre OZ Detská železnica Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
27. ZIP 409,8 KB Prevod 1/5 spoluvlastníckeho podielu Mesta Košice na nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 689/3, k.ú. Ťahanovce podielovým spoluvlastníkom manželom I., rod. L. a R. K., Zimná 18, Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
28. ZIP 239,31 KB Bezodplatný prevod dopr. stavby SO 07 – Cesty a spevnené plochy vybudovanej v rámci príjazdovej komunikácie k objektu Zdravotnícke zariadenie – diagnostické laboratória na Gorkého ul. č. 8 v Košiciach, od firmy QUADRA Group s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
29. ZIP 251,2 KB Odplatný prevod dokončenej investície - rozšírenie park. plôch na Rožňavskej ul. v Košiciach, zrealizovanej v rámci dopr. stavieb za kúp. cenu 1,- €, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, Tr. SNP 39, Košice do vlast. mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
30. ZIP 973,91 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Veľká Lodina formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
31. ZIP 666,08 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Terasa v lokalite Považská ul. formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
32. ZIP 1,29 MB Prevod nehnuteľností formou zámeny medzi mestom Košice v k. ú. Terasa a Ing. R. R. v k. ú. Pereš z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
33. ZIP 897 KB Prevod nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Terasa pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Kežmarskej č. 40 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 858,29 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Myslava pre Ing. J. K. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
35. ZIP 1,35 MB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. M. H. a manželku D., rod. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 970,6 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre M. S. a I. S. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 649,44 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. J. S. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 868,01 KB Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre JUDr. P. F. a Ing. P. L. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 1,12 MB Priamy predaj nehnuteľnosti – budovy (bývalej kotolne) a pozemku vrátane prípojok v k. ú. Jazero na Azovskej ulici č. 1/A pre spoločnosť LEOLIL s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 1,47 MB Predaj spoluvlastníckeho podielu budovy – predsadenej občianskej vybavenosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu J. E. na ul. Budapeštianska č. 26, 28 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
41. ZIP 1,09 MB Predaj voľného nebytového priestoru pre vlastníkov bytu č. 4 F. L. a A. L. na ul. Alžbetina č. 32, 34 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
42. ZIP 1,38 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Bc. V. Ľ. – DZIRO v dome na ul. Jarná č. 21 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
43. ZIP 752,29 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu A-Z ISZA s.r.o. na ul. Sokolovská č. 21 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
44. ZIP 1,75 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. na ul. Stará baštová č. 4 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
45. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od II. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
46. ZIP 2,12 KB
ZIP 5,66 MB
Záverečný účet mesta Košice za rok 2014 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
47. --- Interpelácie poslancov MZ
48. --- Dopyty poslancov MZ
49. --- Rôzne
50. --- Záver