Prejsť na obsah

Zasadnutie: V

V. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 22.06.2015
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 134 - 200
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

V. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
22. júna 2015 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 3,43 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
2. ZIP 375,62 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na III. rokovaní MZ dňa 27.04.2015 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
3. ZIP 424,92 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice - Šalviová PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
4. ZIP 485,62 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc: Na banisegu, Nábrežná, Rybárska, Ku štrkovisku, Bernatovská, Valalická PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. ZIP 2,12 KB
ZIP 12,97 MB
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode z III. rokovania zo dňa 27.04.2015 - Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2014 - č.95, 96, 97, 98 a 99 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 2,12 KB
ZIP 4,46 MB
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode z III. rokovania zo dňa 27.04.2015 - Územný plán zóny Košice – Kavečany 2014 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 2,12 KB
ZIP 20,9 MB
Územný plán zóny Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 2,12 KB
ZIP 6,69 MB
Územný plán zóny Košice – Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 2,12 KB
ZIP 12,55 MB
Územný plán zóny Košice – sídl. Dargovských hrdinov okrsok VIII, Zmeny a doplnky 2014 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 160 B
ZIP 14,32 MB
Regulačný plán (ÚPN-Z) Moskovská trieda - KVP Košice, Zmeny a doplnky 2015, zmena č. 1 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 784,49 KB Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 3,1 MB Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 648,98 KB Zmena zriaďovateľských listín Psychosociálneho centra, Jegorovovo nám. č. 5, Košice a Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska č. 4, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 208,23 KB Špecifikácia predmetu podnikateľskej činnosti realizovanej v rámci vedľajšieho predmetu činnosti v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
15. ZIP 250,24 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo V. SKR 2015 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
16. ZIP 248,23 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo VI. SKR 2015 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
17. ZIP 358,18 KB Doplnenie dokumentu - Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu, s účinnosťou od 1. 7. 2015 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
18. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od III. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
19. --- Informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie električkových tratí (ústna informácia) PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
20. --- Informácia o návrhu na redukciu počtu mestských častí na území mesta Košice (ústna informácia) PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
21. ZIP 2,12 KB
ZIP 12,08 MB
Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za rok 2014 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
22. ZIP 2,12 MB Harmonogram riešenia statického parkovania organizácie mesta Košice – informácia PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
23. ZIP 3,01 MB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
24. ZIP 245,51 KB Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
25. ZIP 254,51 KB Zmena preddavkovej organizácie na rozpočtovú organizáciu - Materská škola - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
26. ZIP 530,31 KB Zverenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej školy - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
27. ZIP 615,79 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice (parcela č. 3755/77 zapísaná na LV č. 965) do správy Základnej školy Starozagorská 8, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
28. ZIP 427,52 KB Prenájom nebytových priestorov v objekte zrušenej Základnej školy na Galaktickej ulici č. 9, Košice (malá telocvičňa a dve šatne) z dôvodu hodného osobitého zreteľa pre nájomcu Súkromná základná škola, Galaktická 9, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
29. ZIP 345,29 KB Dlhodobý prenájom pozemku v areáli ZŠ Slobody 1, KE Vladimírovi Janočkovi – Janočko Academy, Puškinova 1, 040 01 Košice za účelom výstavby športovo-tréningového komplexu Futbalovej akadémie Vladimíra Janočka – ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
30. ZIP 814,12 KB Rozšírenie prenajatých priestorov a prenájom celkových priestorov na dobu určitú 10 rokov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej Základnej školy Poľná 1 v Košickej Novej Vsi pre nájomcu Družstvo THESAN, Lomonosovova 14, KE PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
31. ZIP 2,18 MB Návrh na zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 108 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a prerokovanie protestu prokurátora PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
32. ZIP 256,9 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Jazykovej školy, Nám. L. Novomeského 2, Košice ako súčasť Základnej školy, Nám. L. Novomeského 2, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
33. ZIP 1,47 MB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod plagátovacími plochami vo vlastníctve mestskej časti za 1 €/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 1,09 MB Prenájom pozemkov pre Košickú Futbalovú Arénu a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom výstavby Košickej futbalovej arény PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
35. ZIP 166,75 KB Dlhodobý prenájom bývalého kina Úsmev a pozemkov na Kasárenskom nám. č. 1 v k. ú. Stredné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre občianske združenie CINEFIL za účelom prevádzkovania centra audiovizuálnej kultúry PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 440,3 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 2,62 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby uzamykateľných kontajnerovísk pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 2,34 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia parkovacích plôch pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 1,08 MB Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - odňatie majetku určeného na vyradenie z nájmu, prenájom SVR* v k. ú. Grunt a schválenie výšky nájomného z dôvodov hodných osobit. zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 801,82 KB Prenájom pozemkov v katastrálnom území Furča pre Mestskú časť Košice – Dargovských hrdinov za 1 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 196,33 KB Podnájom nebytových priestorov v trakte C budovy Hlavná 70 v Košiciach pre Združenie vojnových poškodencov – invalidov na Slovensku a Lige proti osteoporóze – Slovensko za 1 € bez DPH/ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
42. ZIP 231,61 KB Návrh na opravu uznesenia MZ č. 66 zo dňa 9. februára 2015 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
43. ZIP 100,06 KB Odplatný prevod dopravnej stavby vo vlastníctve MČ Košice – Západ, Tr. SNP 39, Košice do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- € PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
44. ZIP 49,69 KB Bezodplatný prevod na Ondavskej ul. v Košiciach, od firmy eMeM s.r.o., Hlučínska 1, Bratislava do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
45. ZIP 828,17 KB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Ing. V. V. v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
46. ZIP 376,53 KB Prevod pozemku registra C KN parc. č. 1640/27 v k. ú. Severné mesto pre JUDr. V. Ž. a Ing. T. Ž. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
47. ZIP 1,08 MB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Krásna pre L. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
48. ZIP 920,36 KB Prevod pozemkov v k. ú. Čermeľ pre P. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
49. ZIP 1,11 MB Prevod nehnuteľnosti – domu s prístavbou vrátane prípojky vody a pozemku v k. ú. Južné mesto na ulici Werferova 6 pre spoločnosť R – STANA s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
50. ZIP 1,24 MB Prevod 2/3 spoluvlastníckeho podielu mesta Košice na nehnuteľnosti v k. ú. Skladná pre A. Š., rod. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
51. ZIP 929 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Š. F. a manželku RNDr. D. F. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
52. ZIP 938,06 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre MUDr. M. I. a RNDr. A. I., rod. K. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
53. ZIP 919,03 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre RNDr. D. K., CSc. a manželku D. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
54. ZIP 832,71 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre RNDr. D. K., CSc. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
55. ZIP 918,32 KB Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Ing. A. F. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
56. ZIP 612,71 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
57. ZIP 301,49 KB Zverenie pozemkov mesta Košice registra KN – E parc. č. 603/1 a 613/1 do správy Zoologickej záhrade Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
58. ZIP 237,49 KB Odňatie pozemku v lokalite bývalého VŠA zo správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
59. ZIP 824,79 KB p. Petruško, námestník primátora PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
60. ZIP 909,81 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
61. ZIP 979,51 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Veľká Lodina pre K. I. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
62. ZIP 1,51 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu T. S. – NATEL v dome na ul. Alžbetina č. 32-34 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
63. ZIP 1,01 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Cumulus s.r.o. v dome na ul. Južná trieda č. 7 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
64. ZIP 2,04 MB Predaj nebytového priestoru pre vlastníka bytu MUDr. Š. N. na ul. Štefánikova č. 8 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
65. ZIP 330,6 KB Zmena uznesenia č. 126 zo dňa 27. 4. 2015 – Predaj nebytového priestoru pre nájomcu A-Z ISZA s.r.o. na ul. Sokolovská 21 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
66. --- Interpelácie poslancov MZ
67. --- Dopyty poslancov MZ
68. --- Rôzne
69. --- Záver