Prejsť na obsah

Zasadnutie: VI

VI. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 21.09.2015
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

VI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
21. septembra 2015 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 2,13 KB
ZIP 5,83 MB
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
2. ZIP 2,12 KB
ZIP 4,88 MB
Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2015 do 30.06.2015 PREDKLADÁ: p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka
3. ZIP 2,12 KB
ZIP 4,94 MB
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na V. rokovaní MZ v Košiciach dňa 22.06.2015 a dňa 13.07.2015 PREDKLADÁ: Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK
4. ZIP 896,8 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od II. rokovania MZ dňa 09.02.2015 PREDKLADÁ: Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK
5. ZIP 701,36 KB Zrušenie časti B) uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1098 zo dňa 12. apríla 2010 Projekt energetického zhodnotenia odpadu pre Mesto Košice - MODERNIZÁCIA SPAĽOVNE, a zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 433 zo dňa 10. 12. 2012 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
6. ZIP 90,4 KB Prerokovanie protestu prokurátora proti § 3 ods. 3 VZN mesta Košice č. 44 Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice a návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 44 Pravidlá ... PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 1,95 MB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o symboloch mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 777,85 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o podrobnostiach výkonu taxislužby a o prevádzkovom poriadku stanovíšť taxislužby (nariadenie o taxislužbe) PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 606,21 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o poskytovaní elektronických služieb PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 658,47 KB Návrh zmien a doplnkov Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 1,11 MB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o organizácii referenda mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 1,26 MB Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od V. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. --- Informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie električkových tratí (ústna informácia) PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
15. ZIP 2,12 KB
ZIP 4,42 MB
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode z V. rokovania MZ zo dňa 22.06.2015 - Územný plán zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2014 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
16. ZIP 160 B
ZIP 38,08 MB
Regulačný plán (ÚPN-Z) Moskovská trieda - KVP Košice, Zmeny a doplnky 2015, zmena č. 1 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
17. ZIP 200,62 KB Voľba Hlavného kontrolóra mesta Košice – podmienky spôsobu, účasti a vykonania voľby Hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
18. ZIP 1,62 MB Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
19. ZIP 283,97 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2014 – informatívna správa PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
20. ZIP 2,41 MB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2015 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
21. ZIP 475,02 KB Poskytovanie dotácie FC VSS Košice, a. s. (pôvodne MFK Košice, a. s.) PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
22. ZIP 679 KB Analýza súčasného stavu za jednotlivé mestské časti a mesto Košice zameraná PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
23. ZIP 250,91 KB Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
24. ZIP 1,03 MB Občianske združenie FK GALAKTIK – súhlas na prenájom futbalového ihriska na ZŠ Družicová ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
25. ZIP 1,4 MB Prenájom ďalších priestorov v objekte bývalej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
26. ZIP 251,03 KB Odplatný prevod dopravnej stavby na Poľovníckej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
27. ZIP 251,6 KB Odplatný prevod dopravnej stavby na Michalovskej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- € PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
28. ZIP 281,61 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – Kuzmányho ulica Košice, na pozemkoch mesta Košice, k. ú. Huštáky, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
29. ZIP 323,09 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – Jantárová ulica Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Skladná, v prospech Východoslovenskej vodár. spol. a.s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
30. ZIP 895,02 KB Zverenie nehnuteľnosti parc. č. 1515/43, k. ú. Južné mesto do správy MČ Košice – Juh PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
31. ZIP 1,18 MB Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
32. ZIP 293,51 KB Zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice (parcela č. 501/3), katastrálne územie Južné Mesto, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
33. ZIP 648,39 KB Odňatie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Košice v dome na Národnej triede 56 v Košiciach zo správy Mestskej časti Košice – Sever PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 655,43 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom dobudovania statickej dopravy na Raketovej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
35. ZIP 653,36 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom rozšírenia parkoviska na Rovníkovej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 887,79 KB Prenájom nehnuteľnosti - pozemku parcela č. 2599/5, k. ú. Stredné mesto, pre Miestny odbor Matice slovenskej, Hlavná 68, Košice, z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 425,08 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 979,46 KB Prevod stavby a pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Ing. J. T., PhD. a Mgr. M. T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 1,11 MB Prevod časti pozemkov (pod stavbou parkoviska) v k. ú. Stredné mesto pre COMCA, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 789,3 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre p. P. A. a manželku M. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 849,79 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre p. L. Š. a manželku D. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
42. ZIP 617,55 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. R. T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
43. ZIP 1,03 MB Prevod pozemkov - pod stavbou vrátane priľahlej plochy v k. ú. Sokoľ do vlastníctva pre Mgr. J. P. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
44. ZIP 1,09 MB Prevod pozemkov - priľahlej plochy k rodinnému domu v k. ú. Krásna do podielového spoluvlastníctva pre A. V. a B. U. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
45. ZIP 865,56 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa medzi mestom Košice a JUDr. M. R. a Ing. V. V. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
46. ZIP 570,48 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre E. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
47. ZIP 856,31 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku vrátane oporného múru v k. ú. Furča pre S. J. v podiele 2/4 k celku PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
48. ZIP 925,03 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Severné mesto pre J. J. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
49. ZIP 1,16 MB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Čermeľ pre F. W. a manželku J. W. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
50. ZIP 976,91 KB Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. D. L. a manželku RNDr. I. L. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
51. ZIP 871,06 KB Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. P. Ď. a JUDr. Z. K. do podielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
52. ZIP 741,85 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre M. Dž. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
53. ZIP 1,46 MB Prevod pozemku v k. ú. Furča pre CAMEA car, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
54. ZIP 939,11 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre P. B. a manželku E. rod. V. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
55. ZIP 1,35 MB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre J. K. a manželku E. rod. D. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
56. ZIP 994,98 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Považská ulica pre P. S. a manželku J. S. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
57. ZIP 808,69 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Baška pre JUDr. M. B. a JUDr. L. B. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
58. ZIP 943,29 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť MILENIUM MEDIA, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
59. ZIP 1,18 MB Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 667 zo dňa 17. 6. 2013 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
60. ZIP 731,03 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
61. ZIP 1,01 MB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava v lokalite Pod horou formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
62. ZIP 967,89 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Pereš formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
63. ZIP 1,32 MB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Grunt formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
64. ZIP 1,17 MB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
65. ZIP 1,11 MB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Čapajevova č. 16 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
66. ZIP 1,32 MB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Jarná č. 13 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
67. ZIP 1,06 MB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Zimná č. 5 - Jarná č. 11 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
68. ZIP 1,4 MB Prevod nebytového priestoru pre nájomcu OREF, spol. s r.o., Košice v dome na ul. Alžbetina č. 32, 34 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
69. ZIP 932,54 KB Prevod nebytového priestoru pre nájomcu Slovdeal, s.r.o. na ul. Hronská č. 6 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
70. --- Interpelácie poslancov MZ
71. --- Dopyty poslancov MZ
72. --- Rôzne
73. --- Záver