Prejsť na obsah

Zasadnutie: VIII

VIII. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 14.12.2015
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

VIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
14. decembra 2015 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 2,49 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
2. ZIP 543,68 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na VI. rokovaní MZ v Košiciach dňa 21.09.2015 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
3. ZIP 2,12 KB
ZIP 5,03 MB
Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2016 - 2018 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
4. ZIP 344,03 KB Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. ZIP 282,94 KB Určenie obsahovej náplne činností komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 74,22 KB Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
7. ZIP 774,3 KB Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice s účinnosťou od 01.01.2016 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 2,12 KB
ZIP 32,38 MB
Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2015 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 1,1 MB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc) PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 469,31 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zmene názvu ulice - Galenová ulica, na názov - Prof. Jána Kňazovického PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 424,79 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu verejného priestranstva - Parčík Jozefa Psotku PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 550,45 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice -Platinová PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 170,38 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od VI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 2,83 MB Informácia o Integrovanej územnej stratégii udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015 - 2020 (2023) (UMR) PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
15. ZIP 187,11 KB Zmena štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
16. ZIP 294,65 KB Schválenie Žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
17. ZIP 2,12 KB
ZIP 5,8 MB
Založenie obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
18. ZIP 183,04 KB Informácia o zvýšení základného imania v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. a 2. zmena programového rozpočtu PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
19. ZIP 260,42 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 4. Energ. efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch - Zníženie en. náročnosti admin. budovy Správa mest. zelene, Rastislavova 79, KE PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
20. ZIP 684,53 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op. programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou margin. rómskych komunít - Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
21. ZIP 257,82 KB Zabezpečenie realizácie projektu Dopravným podnikom mesta Košice, akciová spoločnosť - obstaranie elektrobusov, Názov projektu: Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy v Košiciach ... PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
22. ZIP 490,24 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op. programu Integrovaná Infraštruktúra Prioritná os 3 Verejná osobná doprava, Špec. cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verej. osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a ... PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
23. ZIP 263,76 KB Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
24. ZIP 300,86 KB Návrh na zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 146 o školských obvodoch na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
25. ZIP 337,52 KB Návrh na zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 108 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
26. ZIP 280,96 KB Návrh na zmeny a doplnky Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
27. --- Informácia postupu pri vypísaní referenda na redukciu mestských častí – ústna informácia PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
28. ZIP 387,7 KB Odňatie zvereného nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemkov v areáli Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
29. ZIP 561,53 KB Odňatie zvereného nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku v areáli Základnej školy Abovská 36, Košice zo správy Základnej školy Abovská 36, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
30. ZIP 588,18 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – multifunkčného ihriska do správy Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
31. ZIP 560,36 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku v areáli Základnej školy Abovská 36, Košice do správy Mestskej časti Košice – Barca PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
32. ZIP 696,13 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – budova v areáli Materskej školy Turgenevova 38, Košice do správy Materskej školy - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
33. ZIP 398,49 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemkov v areáli Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice do správy Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
34. ZIP 256,89 KB Prenájom priestorov v objekte ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice pre občianske združenie MC SMAJLÍK, Juhoslovanská 2, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
35. ZIP 219,5 KB Zmluvné zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom stavieb IKD a MEU prostredníctvom DPMK, a.s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 1,1 MB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Južné mesto do správy príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 289,4 KB Zverenie pozemku parcely KN-C č. 3573 a detského ihriska vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Nové Ťahanovce v lokalite Varšavskej, Sofijskej a Juhoslovanskej ulice do správy MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 1,03 MB Zverenie pozemku a stavby - detského ihriska na ulici Bašťovanského č. 3 - 5 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 1,04 MB Odňatie nehnuteľnosti parc. č. 3069, k. ú. Jazero zo správy MČ Košice – Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 1,01 MB Odňatie pozemku zo správy MČ Košice - Západ a následný prenájom častí pozemkov pre mestskú časť za účelom realizácie uzamykateľných kontajnerovísk v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 627,33 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavieb – uzamykateľných kontajnerovísk z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
42. ZIP 532,76 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská – Čingovská“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
43. ZIP 1011,97 KB Prenájom časti pozemku parc. C KN 1016/9 v k. ú. Severné mesto pre MČ Košice – Sever za účelom rozšírenia parkovacích plôch na Krupinskej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
44. ZIP 319,76 KB Prenájom časti pozemku v areáli krytej plavárne z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre T. Sz. za účelom zriadenia prechodu, prejazdu a parkovania pre objekty - Byty pri plavárni a plánovaný bytový dom - Corner House PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
45. ZIP 403,75 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby: Obnova a revitalizácia Detského ihriska Moldavská č. 29, z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
46. ZIP 145,61 KB Nájom nebytových priestorov v budove na ul. Krčméryho 2 - 4 v Košiciach pre Mestskú časť Košice – Luník IX za 1,- € bez DPH/ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
47. ZIP 195,86 KB Podnájom meštianskeho domu na Hrnčiarskej ulici č. 17 v Košiciach pre MEDIPARTNERS, s.r.o. za 419,- € bez DPH/mesačne na dobu neurčitú PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
48. ZIP 250,93 KB Odplatný prevod dopravnej stavby – parkoviska na Humenskej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
49. ZIP 250,29 KB Odplatný prevod dopravnej stavby na Toryskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
50. ZIP 249,41 KB Odplatný prevod dopravných stavieb vo vlastníctve spoločnosti Hotel Cassovar a.s. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
51. ZIP 249,4 KB Odplatný prevod dopravnej stavby pri OC Optima vo vlastníctve spoločnosti Palm Corp s.r.o., Bratislava do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
52. ZIP 785,06 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Terasa v lokalite Brnenskej ulice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
53. ZIP 1,35 MB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Severné mesto v lokalite Terchovskej ulice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
54. ZIP 691,33 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Letná PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
55. ZIP 1,25 MB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
56. ZIP 879,43 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
57. ZIP 1,02 MB Prevod nehnuteľností v k. ú. Barca pre Oáza – nádej pre nový život, n. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
58. ZIP 942,5 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre A. S. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
59. ZIP 279,19 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 246 zo dňa 21.09.2015 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
60. ZIP 831,38 KB Prevod pozemkov v k. ú. Poľov pre spoločnosť BIRENTAL, s.r.o. v druhej polovici areálu z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
61. ZIP 1,55 MB Prevod časti pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť HOPE TRADE s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
62. ZIP 793,38 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. A. P. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
63. ZIP 743,37 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. B. S. a manželku D. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
64. ZIP 671,04 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre F. J. a manželku E. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
65. ZIP 1,07 MB Prevod pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre KRANIMEX spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
66. ZIP 672,46 KB Prevod nehnuteľností - chaty Ždiar vrátane pozemku v k. ú. Kojšov formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
67. ZIP 703,2 KB Prevod pozemkov v k. ú. Letná pre S.I.S.LEASING s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
68. ZIP 782,32 KB Prevod pozemkov pod stavbou vrátane priľahlej plochy v k. ú. Ťahanovce do vlastníctva pre Ing. J. S. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
69. ZIP 1,05 MB Prevod nehnuteľností na Orlej 3 v k. ú. Stredné mesto pre Slovenskú sporiteľňu a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
70. ZIP 989,73 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre G. S. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
71. ZIP 896,78 KB Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Brody formou zámeny medzi mestom Košice a F. S. – NOVÁTOR z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
72. ZIP 900,84 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. I. K. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
73. ZIP 705,53 KB Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto formou zámeny medzi mestom Košice a CI REGIO, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
74. ZIP 1,12 MB Prevod nehnuteľností – bývalej meniarne DPMK vrátane pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre VSD, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
75. ZIP 570,08 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre NEOMAD s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
76. ZIP 685,88 KB Prevod pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre Ing. Ľ. S., PhD. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
77. ZIP 968,93 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre O. J. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
78. ZIP 1008,99 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre OKNOSTAV s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
79. ZIP 1,42 MB Prevod nebytového priestoru pre nájomcu Slovdeal, s.r.o. na ul. Podtatranského č. 9 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
80. ZIP 1,15 MB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Slovenskej jednoty č. 9, 11 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
81. ZIP 1,25 MB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Stará baštová č. 1 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
82. ZIP 1,19 MB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Jarná č. 15 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
83. ZIP 993,83 KB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Hrnčiarska č. 5 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
84. ZIP 301,09 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 270 zo dňa 21.09.2015 – Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Slovdeal, s.r.o. na ul. Hronská 6 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
85. --- Interpelácie poslancov MZ
86. --- Dopyty poslancov MZ
87. --- Rôzne
88. --- Záver