Prejsť na obsah

Zasadnutie: 1

Ustanovujúce zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 10.12.2018
Dátum publikovania: 29.11.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 1 - 14
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku MZ v Košiciach

zvolávam

 

ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

10. decembra 2018 (pondelok) o 9.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“.

 

Návrh programu:

 

Slávnostná časť

1.      Otvorenie

2.      Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

3.      Zloženie sľubu primátora mesta Košice

4.      Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

5.      Vystúpenie primátora mesta Košice

 

Prestávka

 

Pracovná časť

1. --- 6. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
2. --- 7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho rokovania MZ
3. --- 8. Správa mandátovej komisie o overení mandátov primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach
4. ZIP 134,67 KB 9. Voľba členov mestskej rady
5. ZIP 202,4 KB 10. Zriadenie komisií MZ a vymedzenie ich úloh
6. ZIP 167,83 KB 11. Voľba predsedov komisií MZ a ich členov
7. ZIP 246,64 KB 12. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
8. ZIP 285,48 KB 13. Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v niektorých obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena členov správnej a dozornej rady občianskeho združenia Košická aréna
9. ZIP 170,83 KB 14. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na financovanie projektu: "Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko“
10. ZIP 457,06 KB 15. Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2019
11. --- 16. Záver