Prejsť na obsah

Zasadnutie: XI

XI. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 12.12.2019
Dátum publikovania: 29.11.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

  

XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

12. – 13. decembra 2019 (štvrtok, piatok) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

 

Program zasadnutia dňa 12.12.2019 (štvrtok) - body 1 - 37
Program zasadnutia dňa 13.12.2019 (piatok) - body 38 - 50
1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. ZIP 151,24 KB Predloženie žiadosti projektu v rámci výzvy Európskej komisie v programe Urban Innovative Actions (UIA) PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
3. ZIP 2,46 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 666,17 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na IX. zasadnutí MZ dňa 19.09.2019 a 03.10.2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 1,79 MB Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Košice č. 173 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 1,89 MB Personálna zmena na pozícii náčelníka Mestskej polície mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 4,3 MB Zámer Mesta Košice na zabezpečenie forenzného auditu „Analýza a prešetrenie tendrov týkajúcich sa obstarania autobusov a električiek vrátane rekonštrukcie električkového koľajového systému a preverenie postupu verejnej obchodnej súťaže na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s. a reaudit znaleckého posudku na ocenenie 29 ks akcií“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 4,23 MB Komunitný plán sociálnych služieb 2016 – 2020 (2025) – aktualizácia PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 1,67 MB Pristúpenie mesta Košice k „Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 263,53 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2018 – informatívna správa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 210,73 KB Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, za účelom realizácie projektu „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 158,15 KB Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu: „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 185,48 KB Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, za účelom realizácie projektu: „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 237,73 KB Príprava a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, v rámci plánovanej výzvy Programu SK - Climate „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021), za účelom realizácie projektu „Košice reagujú na klimatickú zmenu - spoločne dosiahneme viac“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
15. ZIP 131,39 KB Príprava a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovakia - Hungary Cooperation, za účelom realizácie projektu „Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. ZIP 383,03 KB Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. ZIP 301,1 KB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
18. ZIP 264,25 KB Návrh na určenie výšky príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
19. ZIP 583,28 KB Prenájom nebytových priestorov na Jegorovovom nám. 5, Košice, priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
20. ZIP 331,01 KB Prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu GYMNÁZIUM, Trebišovská 12, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
21. ZIP 333,26 KB Prenájom nebytových priestorov na Charkovskej ulici priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
22. ZIP 960,2 KB Prenájom časti pozemku k. ú. Terasa na dobu neurčitú priamym nájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Evanjelická materská škola, Muškátová 7, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
23. ZIP 331,75 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub ZŠ Bernolákova 16, o. z., Bernolákova 16, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
24. ZIP 692,92 KB Prenájom garáže v objekte zrušenej ZŠ Poľná 1, Košice priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice – Košická Nová Ves PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
25. ZIP 254,04 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Bruselská 18, Košice a jeho zverenie do správy ZUŠ Jantárova 6, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
26. ZIP 1,06 MB Zmena uznesenia MZ č. 1182 zo dňa 18.06.2018 - určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Letná 11 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
27. ZIP 1,17 MB Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto so spoločnosťou W1, s.r.o. a Aston Building s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. ZIP 866,92 KB Zámena pozemkov v k. ú. Furča, Grunt a Jazero medzi mestom Košice a spoločnosťou LABAŠ s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
29. ZIP 968,82 KB Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 1258 zo dňa 24.09.2018 a prenájom častí pozemkov v k. ú. Luník z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
30. ZIP 786,47 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Košický samosprávny kraj za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami – parkovisko, vchod a schodisko pri objekte „DSS – Park mládeže, Košice“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
31. ZIP 466,18 KB Prenájom pozemku časti parcely v k. ú. Krásna za účelom realizácie stavby: „R2 Šaca – Košické Oľšany“ pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
32. ZIP 899,4 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. M. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
33. ZIP 495,38 KB Dlhodobý prenájom pozemkov v k. ú. Železiarne pre OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov na dobu určitú 40 rokov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom zabezpečenia starostlivosti o opustených a túlavých psov PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
34. ZIP 1,37 MB Odkúpenie majetku spoločnosti GOOD ANGELS, s.r.o. v objekte Športovej haly na Hviezdoslavovej ul. 8 v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
35. ZIP 3,09 MB Informácia o zámere mesta Košice odkúpiť Mestskú krytú plaváreň na ul. Protifašistických bojovníkov č. 4 od Mestskej časti Košice - Staré mesto PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
36. ZIP 308,97 KB Zmena člena orgánov v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
37. --- Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Zmena členov v orgánoch Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ z pokračovania IX. zasadnutia MZ dňa 03.10.2019 PREDKLADÁ: p. Burdiga, poslanec MZ
38. ZIP 2,35 MB Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení k 30.09.2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
39. ZIP 3,25 MB Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 132 o miestnych daniach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
40. ZIP 4,95 MB Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020-2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
41. ZIP 262,25 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
42. ZIP 865,75 KB Návrh zmien VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
43. ZIP 368,15 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice „Prevádzkový poriadok pohrebiska Cintorín sv. Rozálie“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
44. ZIP 689,82 KB Návrh zmeny VZN mesta Košice č. 145 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
45. ZIP 355,48 KB Návrh zmeny VZN mesta Košice č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
46. ZIP 449,06 KB Prerozdelenie výnosu z miestneho poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
47. --- Interpelácie poslancov MZ
48. --- Dopyty poslancov MZ
49. --- Rôzne
50. --- Záver